House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : SRIKAKULAM (519) >> Block : SANTHABOMMALI (5570)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
AKAKSLAKKAVARAM (211394) 457 7 1.53% 7 0 0 1.53% 0% 0%
ARIKAVALASA (211395) 154 17 11.04% 17 0 0 11.04% 0% 0%
BHAVANAPADU (211396) 671 227 33.83% 227 0 0 33.83% 0% 0%
BORUBHADRA (211397) 718 114 15.88% 110 2 2 15.32% 0.28% 0.28%
CHATLATHANDRA (211398) 590 59 10% 59 0 0 10% 0% 0%
CHINATUNGAM (211399) 421 59 14.01% 59 0 0 14.01% 0% 0%
DANDUGOPALAPURAM (211400) 590 59 10% 59 0 0 10% 0% 0%
GOVINDHAPURAM (211401) 978 73 7.46% 73 0 0 7.46% 0% 0%
HANUMANTHU NAIDU PETA (211402) 452 4 0.88% 4 0 0 0.88% 0% 0%
IJJUVARAM (211403) 249 57 22.89% 55 1 1 22.09% 0.4% 0.4%
JAGANNADHAPURAM (211404) 614 29 4.72% 29 0 0 4.72% 0% 0%
K.LINGUDU (211405) 750 13 1.73% 13 0 0 1.73% 0% 0%
KAKARAPALLI (211406) 178 29 16.29% 29 0 0 16.29% 0% 0%
KAPUGODAYAVALASA (211407) 216 1 0.46% 1 0 0 0.46% 0% 0%
KASPANAUPADA (211408) 1454 55 3.78% 54 1 0 3.71% 0.07% 0%
KOLLIPADU (211409) 488 12 2.46% 12 0 0 2.46% 0% 0%
KOTAPADU (211410) 505 90 17.82% 89 1 0 17.62% 0.2% 0%
LAKKIVALASA (211411) 516 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
MALAGAM (211412) 576 3 0.52% 3 0 0 0.52% 0% 0%
MARRIPADU (211413) 658 39 5.93% 36 0 3 5.47% 0% 0.46%
MARUVADA (211414) 373 15 4.02% 15 0 0 4.02% 0% 0%
MEGHAVARAM (211415) 375 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
MULAPETA (211416) 856 13 1.52% 13 0 0 1.52% 0% 0%
NARASAPURAM (211417) 722 62 8.59% 59 3 0 8.17% 0.42% 0%
PALATALAGAM (211418) 550 31 5.64% 31 0 0 5.64% 0% 0%
R.H. PURAM (211419) 614 29 4.72% 29 0 0 4.72% 0% 0%
S.B.KOTTURU (211420) 199 4 2.01% 4 0 0 2.01% 0% 0%
SANTHABOMMALI (211421) 2137 81 3.79% 79 2 0 3.7% 0.09% 0%
TALLAVALASA (211422) 268 54 20.15% 54 0 0 20.15% 0% 0%
THOTADA (211423) 722 62 8.59% 59 3 0 8.17% 0.42% 0%
UMILADA (211424) 630 17 2.7% 17 0 0 2.7% 0% 0%
VADDITANDRA (211425) 606 29 4.79% 29 0 0 4.79% 0% 0%
VADDIVADA (211426) 902 73 8.09% 73 0 0 8.09% 0% 0%
YAMALAPETA (211427) 252 23 9.13% 23 0 0 9.13% 0% 0%