House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : SRIKAKULAM (519) >> Block : RANASTALAM (5568)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ALLIVALASA (211325) 926 48 5.18% 48 0 0 5.18% 0% 0%
ARJUNAVALASA (211326) 412 59 14.32% 58 1 0 14.08% 0.24% 0%
BANTUPALLI (211327) 560 173 30.89% 172 1 0 30.71% 0.18% 0%
CHILLAPETARAJAM (211328) 725 25 3.45% 24 1 0 3.31% 0.14% 0%
DERASAM (211329) 429 51 11.89% 49 2 0 11.42% 0.47% 0%
J.R.PURAM (211330) 2532 279 11.02% 250 28 1 9.87% 1.11% 0.04%
JEERUPELAM (211331) 587 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
KAMMASIGADOM (211332) 336 26 7.74% 26 0 0 7.74% 0% 0%
KONDAMULAGAM (211333) 724 44 6.08% 42 2 0 5.8% 0.28% 0%
KOSTA (211334) 895 79 8.83% 71 8 0 7.93% 0.89% 0%
KOTAPELAM (211335) 926 48 5.18% 48 0 0 5.18% 0% 0%
KOTCHERLA (211336) 757 7 0.92% 7 0 0 0.92% 0% 0%
KOVVADAMATSALESAM (211337) 991 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
KRISHANPURAM (211338) 570 71 12.46% 71 0 0 12.46% 0% 0%
MAHANTIPELAM (211339) 222 18 8.11% 18 0 0 8.11% 0% 0%
MARUVADA (211340) 312 108 34.62% 108 0 0 34.62% 0% 0%
N.G.R.PURAM (211341) 424 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
NARUVA (211342) 989 65 6.57% 65 0 0 6.57% 0% 0%
PATHARALAPALLI (211343) 1099 134 12.19% 134 0 0 12.19% 0% 0%
PISINI (211344) 791 61 7.71% 61 0 0 7.71% 0% 0%
PYDIBHEEMAVARAM (211345) 1748 215 12.3% 180 34 1 10.3% 1.95% 0.06%
RANASTHALAM (211346) 1360 155 11.4% 150 5 0 11.03% 0.37% 0%
RAVADA (211347) 689 3 0.44% 3 0 0 0.44% 0% 0%
SANCHAM (211348) 805 24 2.98% 24 0 0 2.98% 0% 0%
TEPPALAVALASA (211349) 823 266 32.32% 262 1 1 31.83% 0.12% 0.12%
TIRUPATHIPALEM (211350) 257 53 20.62% 52 0 1 20.23% 0% 0.39%
V.N.PURAM (211351) 493 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
VALLABHARAO PETA (211352) 434 39 8.99% 39 0 0 8.99% 0% 0%
VELUPARAI (211353) 593 44 7.42% 44 0 0 7.42% 0% 0%
YERRAVARAM (211354) 740 118 15.95% 118 0 0 15.95% 0% 0%