House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : SRIKAKULAM (519) >> Block : RAJAM (5567)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
AGURU (211305) 609 69 11.33% 69 0 0 11.33% 0% 0%
ANTHAKAPALLI (211306) 729 72 9.88% 71 1 0 9.74% 0.14% 0%
BODDAM (211307) 1162 112 9.64% 108 4 0 9.29% 0.34% 0%
BOMMINAIDU VALASA (211308) 317 28 8.83% 28 0 0 8.83% 0% 0%
D.R.N.VALSA (211309) 574 85 14.81% 85 0 0 14.81% 0% 0%
GADIMUDIDAM (211310) 708 99 13.98% 97 2 0 13.7% 0.28% 0%
GARRAJU CHEEPURUPALLI (211311) 392 46 11.73% 46 0 0 11.73% 0% 0%
GURAVAM (211312) 720 186 25.83% 178 8 0 24.72% 1.11% 0%
KANCHARM (211313) 1339 140 10.46% 139 1 0 10.38% 0.07% 0%
KOTARIPURAM (211314) 305 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
MAREDUBAKA (211315) 381 73 19.16% 73 0 0 19.16% 0% 0%
MUDDADA JOGIVALSA (211316) 374 26 6.95% 26 0 0 6.95% 0% 0%
NANDABALGA (211317) 396 29 7.32% 29 0 0 7.32% 0% 0%
OMMI (211318) 521 49 9.4% 49 0 0 9.4% 0% 0%
PENUBAKA (211319) 781 104 13.32% 101 3 0 12.93% 0.38% 0%
POGIRI (211320) 1345 101 7.51% 101 0 0 7.51% 0% 0%
RAJAYYAPETA (211321) 573 17 2.97% 14 3 0 2.44% 0.52% 0%
SOPERU (211322) 345 183 53.04% 179 0 4 51.88% 0% 1.16%
SYAMPURAM (211323) 561 94 16.76% 92 2 0 16.4% 0.36% 0%
V.R.AGRAHARAM (211324) 254 58 22.83% 58 0 0 22.83% 0% 0%