House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : SRIKAKULAM (519) >> Block : PONDURU (5566)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ATCHIPOLAVALASA (211276) 401 41 10.22% 41 0 0 10.22% 0% 0%
BANAM (211277) 480 151 31.46% 151 0 0 31.46% 0% 0%
BODEEPALLI (211278) 229 10 4.37% 10 0 0 4.37% 0% 0%
BURIDIKANCHARAM (211279) 737 63 8.55% 63 0 0 8.55% 0% 0%
DALLAVALASA (211280) 467 61 13.06% 60 0 0 12.85% 0% 0%
DALLIPETA (211281) 433 13 3% 13 0 0 3% 0% 0%
DHARMAPURAM (211282) 465 51 10.97% 51 0 0 10.97% 0% 0%
GOKARNAPALLI (211283) 565 56 9.91% 56 0 0 9.91% 0% 0%
GORINTA (211284) 294 8 2.72% 8 0 0 2.72% 0% 0%
KANIMETTA (211285) 929 59 6.35% 59 0 0 6.35% 0% 0%
KESAVADASUPURAM (211286) 252 114 45.24% 114 0 0 45.24% 0% 0%
KINTHALI (211287) 1016 34 3.35% 34 0 0 3.35% 0% 0%
KONCHADA (211288) 507 121 23.87% 119 0 2 23.47% 0% 0.39%
KOTIPALLI (211289) 542 24 4.43% 24 0 0 4.43% 0% 0%
KRISHNAPURAM (211290) 382 23 6.02% 22 1 0 5.76% 0.26% 0%
LAIDAM (211291) 471 48 10.19% 48 0 0 10.19% 0% 0%
LOLUGU (211292) 912 80 8.77% 78 2 0 8.55% 0.22% 0%
MALAKAM (211293) 374 49 13.1% 49 0 0 13.1% 0% 0%
MODALAVALASA (211294) 260 18 6.92% 18 0 0 6.92% 0% 0%
NANDIVADA (211295) 647 62 9.58% 61 0 1 9.43% 0% 0.15%
PENUBARTHI (211296) 438 46 10.5% 44 2 0 10.05% 0.46% 0%
PILLALAVALASA (211297) 260 2 0.77% 2 0 0 0.77% 0% 0%
PONDURU (211298) 3141 249 7.93% 227 21 1 7.23% 0.67% 0.03%
RAPAKA (211299) 1471 129 8.77% 127 2 0 8.63% 0.14% 0%
THADIVALASA (211300) 757 32 4.23% 31 1 0 4.1% 0.13% 0%
THANDYAM (211301) 794 66 8.31% 66 0 0 8.31% 0% 0%
THOLAPI (211302) 807 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
TUNGAPETA (211303) 1471 129 8.77% 127 2 0 8.63% 0.14% 0%
V.R.GUDEM (211304) 452 15 3.32% 15 0 0 3.32% 0% 0%