House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : SRIKAKULAM (519) >> Block : PALAKONDA (5562)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
AMPILI (211159) 326 49 15.03% 49 0 0 15.03% 0% 0%
ANNAVARAM (211160) 283 94 33.22% 94 0 0 33.22% 0% 0%
ARADALA (211161) 188 59 31.38% 59 0 0 31.38% 0% 0%
ATTALI (211162) 161 54 33.54% 53 1 0 32.92% 0.62% 0%
AVALANGI (211163) 274 44 16.06% 44 0 0 16.06% 0% 0%
BASURU (211164) 593 82 13.83% 81 0 1 13.66% 0% 0.17%
BEJJI (211165) 282 27 9.57% 27 0 0 9.57% 0% 0%
BUKKURU (211166) 343 105 30.61% 104 1 0 30.32% 0.29% 0%
CHINNAMANGALAPURAM (211167) 425 63 14.82% 62 1 0 14.59% 0.24% 0%
CHINTADA (211168) 178 41 23.03% 40 0 1 22.47% 0% 0.56%
DOLAMADA (211169) 348 42 12.07% 42 0 0 12.07% 0% 0%
DUGGI (211170) 158 12 7.59% 12 0 0 7.59% 0% 0%
GOPALAPURAM (211171) 550 45 8.18% 45 0 0 8.18% 0% 0%
GOTTAMANGALAPURAM (211172) 435 29 6.67% 29 0 0 6.67% 0% 0%
JAMPARAKOTA (211173) 337 17 5.04% 16 1 0 4.75% 0.3% 0%
KONDAPURAM (211174) 409 80 19.56% 79 1 0 19.32% 0.24% 0%
LOVIDILAXMIPURAM (211175) 362 83 22.93% 83 0 0 22.93% 0% 0%
LUMBURU (211176) 535 111 20.75% 107 1 3 20% 0.19% 0.56%
M.SINGUPURAM (211183) 523 43 8.22% 42 1 0 8.03% 0.19% 0%
NAVAGAM (211177) 266 94 35.34% 94 0 0 35.34% 0% 0%
PANUKUVALASA (211179) 262 35 13.36% 35 0 0 13.36% 0% 0%
PEDDAKOTIPALLI (211180) 272 25 9.19% 25 0 0 9.19% 0% 0%
POTLI (211181) 264 51 19.32% 51 0 0 19.32% 0% 0%
SINGANNAVALASA (211182) 392 95 24.23% 93 2 0 23.72% 0.51% 0%
T,K.RAJAPURAM (211184) 131 39 29.77% 39 0 0 29.77% 0% 0%
TAMPATAPALLI (211185) 590 179 30.34% 177 2 0 30% 0.34% 0%
TUMARADA (211186) 165 27 16.36% 27 0 0 16.36% 0% 0%
V,P.RAJUPETA (211187) 593 82 13.83% 81 0 1 13.66% 0% 0.17%
VATAPAGU (211188) 418 66 15.79% 66 0 0 15.79% 0% 0%
VELAGAVADA (211189) 417 62 14.87% 62 0 0 14.87% 0% 0%
VONI (211190) 376 57 15.16% 55 2 0 14.63% 0.53% 0%
YARAKARAYAPURAM (211191) 253 36 14.23% 36 0 0 14.23% 0% 0%