House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : SRIKAKULAM (519) >> Block : NARASANNAPETA (5561)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
BADAM (211125) 236 42 17.8% 42 0 0 17.8% 0% 0%
BALASEEMA (211126) 242 28 11.57% 28 0 0 11.57% 0% 0%
BORIGIVALASA (211127) 583 43 7.38% 39 4 0 6.69% 0.69% 0%
CHENNAPURAM (211128) 1194 81 6.78% 81 0 0 6.78% 0% 0%
CHIKKALAVALASA (211129) 229 19 8.3% 19 0 0 8.3% 0% 0%
CHINABORIGIVALASA (211130) 583 43 7.38% 39 4 0 6.69% 0.69% 0%
CHODAVARAM (211131) 320 21 6.56% 21 0 0 6.56% 0% 0%
DEAVDI (211132) 335 34 10.15% 34 0 0 10.15% 0% 0%
GOPALAPENTA (211133) 390 22 5.64% 22 0 0 5.64% 0% 0%
GOTTIPALLI (211134) 242 33 13.64% 33 0 0 13.64% 0% 0%
JAMMU (211135) 520 26 5% 23 3 0 4.42% 0.58% 0%
KAMBAKAYA (211136) 417 27 6.47% 27 0 0 6.47% 0% 0%
KAMESWRIPETA (211137) 1086 24 2.21% 24 0 0 2.21% 0% 0%
KARAGAM (211138) 626 9 1.44% 9 0 0 1.44% 0% 0%
KILLAM (211139) 312 22 7.05% 22 0 0 7.05% 0% 0%
KOBAGAM (211140) 152 24 15.79% 24 0 0 15.79% 0% 0%
KOMARTHY (211141) 474 19 4.01% 19 0 0 4.01% 0% 0%
KOTHAPOLAVALASA (211142) 1265 44 3.48% 44 0 0 3.48% 0% 0%
LUKULAM (211143) 1049 23 2.19% 23 0 0 2.19% 0% 0%
MADAPAM (211144) 755 40 5.3% 40 0 0 5.3% 0% 0%
MAKIVALASA (211145) 485 36 7.42% 36 0 0 7.42% 0% 0%
MUSIDIGATTU (211146) 1049 23 2.19% 23 0 0 2.19% 0% 0%
NADAGAM (211147) 1194 81 6.78% 81 0 0 6.78% 0% 0%
NARASANNAPETA (211148) 6592 391 5.93% 385 6 0 5.84% 0.09% 0%
PARASELLI (211149) 468 11 2.35% 11 0 0 2.35% 0% 0%
POTHAYYAVALASA (211150) 168 15 8.93% 15 0 0 8.93% 0% 0%
RAVULAVALASA (211151) 470 21 4.47% 21 0 0 4.47% 0% 0%
SATYAVARAM (211152) 300 4 1.33% 4 0 0 1.33% 0% 0%
SUNDARAPURAM (211153) 263 30 11.41% 30 0 0 11.41% 0% 0%
TAMARAPALLI (211154) 373 39 10.46% 39 0 0 10.46% 0% 0%
THELAGAVALASA (211155) 466 76 16.31% 76 0 0 16.31% 0% 0%
URLAM (211156) 719 71 9.87% 71 0 0 9.87% 0% 0%
VARAHANARASIMHAPURAM (211157) 299 6 2.01% 5 1 0 1.67% 0.33% 0%
YARABADU (211158) 462 53 11.47% 53 0 0 11.47% 0% 0%