House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : SRIKAKULAM (519) >> Block : KAVITI (5553)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
B.G.PUTTUGA (210882) 1186 8 0.67% 8 0 0 0.67% 0% 0%
BALLIPUTTUGA (210883) 635 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
BEJJIPUTTUGA (210884) 679 48 7.07% 48 0 0 7.07% 0% 0%
BELAGAM (210885) 1104 23 2.08% 21 2 0 1.9% 0.18% 0%
BORIVANKA (210887) 1186 8 0.67% 8 0 0 0.67% 0% 0%
D.G.PUTTUGA (210888) 482 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
GORLEPADU (210889) 1104 23 2.08% 21 2 0 1.9% 0.18% 0%
JAGATHI (210890) 569 115 20.21% 108 0 7 18.98% 0% 1.23%
KAPASUKUDDI (210891) 796 73 9.17% 73 0 0 9.17% 0% 0%
KARAPADU (210892) 463 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
KAVITI (210893) 1436 46 3.2% 46 0 0 3.2% 0% 0%
KHOJJIRIA (210894) 531 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
KUSUMPURAM (210895) 575 18 3.13% 18 0 0 3.13% 0% 0%
LANDARIPUTTUGA (210896) 2061 16 0.78% 16 0 0 0.78% 0% 0%
MANIKYAPURAM (210897) 648 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
NELAVANKA (210898) 927 64 6.9% 64 0 0 6.9% 0% 0%
R. BHYRIPURAM (210886) 313 9 2.88% 9 0 0 2.88% 0% 0%
RAJAPURAM (210899) 1260 21 1.67% 21 0 0 1.67% 0% 0%
SAHALALAPUTTUGA (210900) 2061 16 0.78% 16 0 0 0.78% 0% 0%
SILAGAM (210901) 2061 16 0.78% 16 0 0 0.78% 0% 0%
VARAKA (210902) 450 5 1.11% 5 0 0 1.11% 0% 0%