House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : SRIKAKULAM (519) >> Block : GANGUVARISIGADAM (5547)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ANANDHAPURM (210713) 684 42 6.14% 42 0 0 6.14% 0% 0%
BATUVA (210714) 804 53 6.59% 52 0 0 6.47% 0% 0%
CHETTUPODILAM (210715) 381 123 32.28% 118 5 0 30.97% 1.31% 0%
DALEMRAJUVALASA (210716) 502 43 8.57% 43 0 0 8.57% 0% 0%
DEVARAVALASA (210717) 574 9 1.57% 9 0 0 1.57% 0% 0%
DHAVALAPETA (210718) 1036 205 19.79% 205 0 0 19.79% 0% 0%
G.SIGADAM (210719) 980 87 8.88% 84 3 0 8.57% 0.31% 0%
GEDDAKANCHARAM (210720) 820 99 12.07% 98 1 0 11.95% 0.12% 0%
GOBBURU (210721) 169 31 18.34% 31 0 0 18.34% 0% 0%
JADA (210722) 527 108 20.49% 107 1 0 20.3% 0.19% 0%
JAGANNADHAVALASA (210723) 336 44 13.1% 44 0 0 13.1% 0% 0%
KAPPARAM (210724) 102 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
MADHUPAM (210725) 271 37 13.65% 37 0 0 13.65% 0% 0%
MARRIVALASA (210726) 455 137 30.11% 136 1 0 29.89% 0.22% 0%
METTAVALASA (210727) 505 40 7.92% 40 0 0 7.92% 0% 0%
MUSINIVALASA (210728) 325 61 18.77% 61 0 0 18.77% 0% 0%
NADIMIVALASA (210729) 421 57 13.54% 57 0 0 13.54% 0% 0%
NAGULAVALASA (210730) 140 33 23.57% 33 0 0 23.57% 0% 0%
NIDDAM (210731) 785 128 16.31% 123 5 0 15.67% 0.64% 0%
PALAKHANDYM (210732) 538 44 8.18% 39 0 5 7.25% 0% 0.93%
PENTA (210733) 494 80 16.19% 80 0 0 16.19% 0% 0%
PUNNAM (210734) 330 35 10.61% 34 1 0 10.3% 0.3% 0%
S.P.R.PURM (210735) 251 2 0.8% 1 1 0 0.4% 0.4% 0%
SANTHAVURITY (210736) 1036 205 19.79% 205 0 0 19.79% 0% 0%
SEETAMPETA (210737) 747 149 19.95% 148 1 0 19.81% 0.13% 0%
SETHUBHEEMAVARAM (210738) 565 54 9.56% 54 0 0 9.56% 0% 0%
T.D.VALASA (210739) 339 119 35.1% 119 0 0 35.1% 0% 0%
VANDRANGI (210740) 644 83 12.89% 81 2 0 12.58% 0.31% 0%
VELAGADA (210741) 373 74 19.84% 74 0 0 19.84% 0% 0%
VENKAYYAPETA (210742) 187 35 18.72% 35 0 0 18.72% 0% 0%
YENDUVA (210743) 446 29 6.5% 28 1 0 6.28% 0.22% 0%