House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : PRAKASAM (517) >> Block : ZARUGUMILLI (5509)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
AKKACHERUVUPALEM (235791) 860 194 22.56% 184 4 6 21.4% 0.47% 0.7%
CHATUKUPADU (235792) 1225 415 33.88% 404 4 7 32.98% 0.33% 0.57%
CHINTALAPALEM (235798) 1474 637 43.22% 635 1 0 43.08% 0.07% 0%
CHIRRIKURAPADU (235795) 452 195 43.14% 185 1 9 40.93% 0.22% 1.99%
DAVAGUDURU (235796) 345 78 22.61% 77 0 1 22.32% 0% 0.29%
K.BITRAGUNTA (235799) 1356 329 24.26% 324 4 1 23.89% 0.29% 0.07%
KAMEPALLI (235788) 911 161 17.67% 161 0 0 17.67% 0% 0%
N.N.KANDRIKA (235786) 247 55 22.27% 55 0 0 22.27% 0% 0%
NANDANAVANAM (235801) 607 253 41.68% 245 2 0 40.36% 0.33% 0%
NARISINGOLU (235793) 386 60 15.54% 59 1 0 15.28% 0.26% 0%
PALETIPADU (235802) 519 179 34.49% 179 0 0 34.49% 0% 0%
PATCHAVA (235787) 548 215 39.23% 215 0 0 39.23% 0% 0%
PYDIPADU (235789) 860 194 22.56% 184 4 6 21.4% 0.47% 0.7%
R.C.PURAM (235794) 242 77 31.82% 77 0 0 31.82% 0% 0%
REDDYPALEM (235790) 860 194 22.56% 184 4 6 21.4% 0.47% 0.7%
THUMADU (235803) 350 229 65.43% 226 3 0 64.57% 0.86% 0%
VARDHINENIPALEM (235785) 467 153 32.76% 153 0 0 32.76% 0% 0%
VAVILETIPADU (235800) 458 215 46.94% 215 0 0 46.94% 0% 0%
YEDLURUPADU (235804) 658 168 25.53% 168 0 0 25.53% 0% 0%
ZARUGUMALLI (235797) 1474 637 43.22% 635 1 0 43.08% 0.07% 0%