House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : PRAKASAM (517) >> Block : Yeddanapudi (5507)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ANANTHAVARAM (234902) 943 192 20.36% 192 0 0 20.36% 0% 0%
CHIMATAVARIPALEM (234906) 1176 265 22.53% 262 3 0 22.28% 0.26% 0%
GANNAVARAM (234912) 621 207 33.33% 201 5 1 32.37% 0.81% 0.16%
JAGARLAMUDI (234907) 1009 288 28.54% 285 3 0 28.25% 0.3% 0%
MUNNANGIVARIPALEM (234915) 1693 486 28.71% 484 0 2 28.59% 0% 0.12%
POLURU (234904) 1176 265 22.53% 262 3 0 22.28% 0.26% 0%
PUNURU (234914) 1693 486 28.71% 484 0 2 28.59% 0% 0.12%
SURAVARAPUPALLI (234903) 943 192 20.36% 192 0 0 20.36% 0% 0%
SYAMALAVARIPALEM (234908) 1009 288 28.54% 285 3 0 28.25% 0.3% 0%
TANUBODDIVARIPALEM (234905) 1176 265 22.53% 262 3 0 22.28% 0.26% 0%
VINJANAMPADU (234911) 293 22 7.51% 22 0 0 7.51% 0% 0%
WEST PEDIVARIPALEM (234909) 1009 288 28.54% 285 3 0 28.25% 0.3% 0%
YANAMADALA (234913) 1117 350 31.33% 350 0 0 31.33% 0% 0%
YEDDANAPUDI (234910) 936 242 25.85% 230 12 0 24.57% 1.28% 0%