House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : PRAKASAM (517) >> Block : ULAVAPADU (5503)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ATMAKURU (235716) 463 204 44.06% 199 5 0 42.98% 1.08% 0%
BADDIPUDI (235720) 384 196 51.04% 191 2 1 49.74% 0.52% 0.26%
BHEEMAVARAM (235719) 1298 452 34.82% 445 6 1 34.28% 0.46% 0.08%
CHAGOLLU (235723) 645 66 10.23% 66 0 0 10.23% 0% 0%
CHAKICHERLA (235724) 2125 317 14.92% 314 2 1 14.78% 0.09% 0.05%
KAREDU (235717) 3309 379 11.45% 378 1 0 11.42% 0.03% 0%
KRISHNAPURAM (235721) 407 32 7.86% 32 0 0 7.86% 0% 0%
MANNETIKOTA (235715) 729 193 26.47% 191 1 1 26.2% 0.14% 0.14%
PEDAPATTAPUPALEM (235725) 2125 317 14.92% 314 2 1 14.78% 0.09% 0.05%
RAMAYAPATNAM (235726) 698 141 20.2% 136 3 2 19.48% 0.43% 0.29%
ULAVAPADU (235718) 2849 759 26.64% 691 61 7 24.25% 2.14% 0.25%
VEEREPALLI (235722) 634 161 25.39% 117 31 13 18.45% 4.89% 2.05%