House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : PRAKASAM (517) >> Block : TRIPURANTHAKAM (5502)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
D.V.N.COLONY (235046) 1660 362 21.81% 335 11 16 20.18% 0.66% 0.96%
DUPADU (235029) 1597 285 17.85% 282 3 0 17.66% 0.19% 0%
ENDURIVARIPALEM (235036) 1442 304 21.08% 297 6 1 20.6% 0.42% 0.07%
G.UMMADIVARAM (235038) 1461 291 19.92% 284 5 2 19.44% 0.34% 0.14%
GANAPAVARAM (235035) 1442 304 21.08% 297 6 1 20.6% 0.42% 0.07%
GOLLAPALLI (235032) 475 104 21.89% 99 5 0 20.84% 1.05% 0%
K.ANNASAMUDRAM (235049) 848 139 16.39% 138 1 0 16.27% 0.12% 0%
KANKANALAPALLI (235039) 1660 362 21.81% 335 11 16 20.18% 0.66% 0.96%
KESINENIPALLI (235031) 1597 285 17.85% 282 3 0 17.66% 0.19% 0%
LELLAPALLI (235042) 581 48 8.26% 42 1 5 7.23% 0.17% 0.86%
MEDAPI (235037) 1461 291 19.92% 284 5 2 19.44% 0.34% 0.14%
MIRIYAMPALLI (235047) 248 50 20.16% 50 0 0 20.16% 0% 0%
MITTAPALEM (235041) 458 171 37.34% 162 9 0 35.37% 1.97% 0%
MUDIVEMULA (235044) 1660 362 21.81% 335 11 16 20.18% 0.66% 0.96%
NADIGADDA (235030) 1597 285 17.85% 282 3 0 17.66% 0.19% 0%
ODDUPALEM (235045) 1660 362 21.81% 335 11 16 20.18% 0.66% 0.96%
P.ANNASAMUDRAM (235048) 848 139 16.39% 138 1 0 16.27% 0.12% 0%
RAJUPALEM (235028) 702 207 29.49% 202 4 1 28.77% 0.57% 0.14%
RAMASAMUDRAM (235043) 618 171 27.67% 170 1 0 27.51% 0.16% 0%
SOMEPALLI (235040) 1660 362 21.81% 335 11 16 20.18% 0.66% 0.96%
TRIPURANTHAKAM (235027) 1999 406 20.31% 362 43 0 18.11% 2.15% 0%
VELLAMAPALLI (235033) 1266 382 30.17% 376 6 0 29.7% 0.47% 0%
VISWANADHAPURAM (235034) 606 184 30.36% 182 2 0 30.03% 0.33% 0%