House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : PRAKASAM (517) >> Block : TANGUTUR (5499)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ALAKURAPADU (234890) 6436 2187 33.98% 1986 171 26 30.86% 2.66% 0.4%
ANANTHAVARAM (234891) 656 238 36.28% 230 8 0 35.06% 1.22% 0%
JAMMULAPALEM (234886) 6436 2187 33.98% 1986 171 26 30.86% 2.66% 0.4%
JAYAVARAM (234888) 402 184 45.77% 177 7 0 44.03% 1.74% 0%
KAKUTURIVARIPALEM (234887) 6436 2187 33.98% 1986 171 26 30.86% 2.66% 0.4%
KANDULURU (234878) 652 305 46.78% 304 1 0 46.63% 0.15% 0%
KARUMANCHI (234880) 992 466 46.98% 458 3 5 46.17% 0.3% 0.5%
KONIJEDU (234875) 898 144 16.04% 144 0 0 16.04% 0% 0%
M.NIDAMANURU (234876) 1005 275 27.36% 275 0 0 27.36% 0% 0%
MALLAVARAPPADU (234881) 490 95 19.39% 92 2 1 18.78% 0.41% 0.2%
MARLAPADU (234879) 660 252 38.18% 252 0 0 38.18% 0% 0%
PONDURU (234877) 871 279 32.03% 278 1 0 31.92% 0.11% 0%
SURAREDDYAPLEM (234884) 925 267 28.86% 258 9 0 27.89% 0.97% 0%
T.NAYUDUPALEM (234882) 475 134 28.21% 131 3 0 27.58% 0.63% 0%
TANGUTUR (234889) 6436 2187 33.98% 1986 171 26 30.86% 2.66% 0.4%
VALLURU (234883) 925 267 28.86% 258 9 0 27.89% 0.97% 0%
VASEPALLIPADU (234885) 244 100 40.98% 92 2 6 37.7% 0.82% 2.46%
VELAGAPUDI (234892) 222 142 63.96% 142 0 0 63.96% 0% 0%