House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : PRAKASAM (517) >> Block : PARCHUR (5489)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
A.B.V.PALEM (234816) 834 244 29.26% 244 0 0 29.26% 0% 0%
ADUSUMALLI (234821) 600 163 27.17% 158 5 0 26.33% 0.83% 0%
B.MANDAGUNTA (234825) 367 89 24.25% 89 0 0 24.25% 0% 0%
BHUSHAYAPALEM (234829) 516 85 16.47% 85 0 0 16.47% 0% 0%
CH.B.PALEM (234824) 215 150 69.77% 150 0 0 69.77% 0% 0%
CHERUKURU (234826) 2001 300 14.99% 296 4 0 14.79% 0.2% 0%
CHINA NANDIPADU (234819) 741 197 26.59% 194 3 0 26.18% 0.4% 0%
CHINTAGUNTAPALEM (234836) 1609 54 3.36% 52 2 0 3.23% 0.12% 0%
DEVARAPALLI (234823) 556 120 21.58% 116 3 1 20.86% 0.54% 0.18%
EAST PEDDIVARIPALEM (234814) 3725 831 22.31% 821 10 0 22.04% 0.27% 0%
EDUBADU (234817) 351 179 51% 179 0 0 51% 0% 0%
GARNEPUDI (234815) 834 244 29.26% 244 0 0 29.26% 0% 0%
GOLLAPUDI (234822) 304 60 19.74% 59 1 0 19.41% 0.33% 0%
INAGALLU (234818) 741 197 26.59% 194 3 0 26.18% 0.4% 0%
K.M.V.PALEM (234830) 516 85 16.47% 85 0 0 16.47% 0% 0%
KOLLAVARIPALEM (234813) 3725 831 22.31% 821 10 0 22.04% 0.27% 0%
KOTHAPALEM (234827) 2001 300 14.99% 296 4 0 14.79% 0.2% 0%
NAGULAPALEM (234834) 1777 311 17.5% 309 2 0 17.39% 0.11% 0%
NUTHALAPADU (234835) 1609 54 3.36% 52 2 0 3.23% 0.12% 0%
PARCHUR (234811) 3725 831 22.31% 821 10 0 22.04% 0.27% 0%
POTUKATLA (234832) 1596 456 28.57% 449 5 2 28.13% 0.31% 0.13%
RAMANAYAPALEM (234828) 516 85 16.47% 85 0 0 16.47% 0% 0%
TANNIRUVARIPALEM (234820) 741 197 26.59% 194 3 0 26.18% 0.4% 0%
TIMMARAJUPALEM (234812) 3725 831 22.31% 821 10 0 22.04% 0.27% 0%
UPPUTURU (234833) 1777 311 17.5% 309 2 0 17.39% 0.11% 0%
VEERANNAPALEM (234831) 1596 456 28.57% 449 5 2 28.13% 0.31% 0.13%