House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : PRAKASAM (517) >> Block : ONGOLE (5487)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
BODDULURIVARIPALEM (234805) 1755 329 18.75% 327 2 0 18.63% 0.11% 0%
CHEJARLA (234802) 296 94 31.76% 94 0 0 31.76% 0% 0%
CHINTAYAGARIPALEM (234808) 1755 329 18.75% 327 2 0 18.63% 0.11% 0%
DASARAJUPALLI (234800) 1485 542 36.5% 521 18 3 35.08% 1.21% 0.2%
DEVARAMPADU (234803) 1755 329 18.75% 327 2 0 18.63% 0.11% 0%
DEVARAMPADU HW (234804) 1755 329 18.75% 327 2 0 18.63% 0.11% 0%
GUNDAYAPALEM (234807) 1755 329 18.75% 327 2 0 18.63% 0.11% 0%
KARAVADI (234799) 1485 542 36.5% 521 18 3 35.08% 1.21% 0.2%
MANDURIVARIPALEM (234797) 2017 556 27.57% 537 17 0 26.62% 0.84% 0%
PATHAPADU (234806) 1755 329 18.75% 327 2 0 18.63% 0.11% 0%
SARVEREDDYPALEM (234809) 521 105 20.15% 99 0 0 19% 0% 0%
ULICHI (234801) 708 288 40.68% 284 4 0 40.11% 0.56% 0%
VOLETIVARIPALEM (234798) 2017 556 27.57% 537 17 0 26.62% 0.84% 0%
YARAJARLA (234810) 944 92 9.75% 90 2 0 9.53% 0.21% 0%