House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : PRAKASAM (517) >> Block : MARRIPUDI (5483)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
A.R.PALEM (235553) 330 68 20.61% 68 0 0 20.61% 0% 0%
ANKEPALLI (235542) 443 140 31.6% 138 1 1 31.15% 0.23% 0.23%
CHILAMKUR (235546) 364 11 3.02% 11 0 0 3.02% 0% 0%
CHIMATA (235548) 825 132 16% 130 2 0 15.76% 0.24% 0%
DHARMAVARAM (235555) 462 79 17.1% 79 0 0 17.1% 0% 0%
GARLAPETA (235543) 526 87 16.54% 85 1 1 16.16% 0.19% 0.19%
GUNDLASAMUDRAM (235537) 573 185 32.29% 185 0 0 32.29% 0% 0%
JUVVIGUNTA (235554) 704 84 11.93% 84 0 0 11.93% 0% 0%
KAKARLA (235545) 741 216 29.15% 211 5 0 28.48% 0.67% 0%
KELLAMPALLI (235536) 634 249 39.27% 248 1 0 39.12% 0.16% 0%
KUCHIPUDI (235541) 658 18 2.74% 18 0 0 2.74% 0% 0%
MARRIPUDI (235538) 1360 173 12.72% 173 0 0 12.72% 0% 0%
NARASARAJUPALEM (235552) 722 40 5.54% 40 0 0 5.54% 0% 0%
PANNUR (235547) 235 77 32.77% 76 1 0 32.34% 0.43% 0%
RAMAYAPALEM (235550) 201 73 36.32% 73 0 0 36.32% 0% 0%
RAVILLAVARIPALEM (235549) 825 132 16% 130 2 0 15.76% 0.24% 0%
REGALAGADDA (235539) 1360 173 12.72% 173 0 0 12.72% 0% 0%
TANGELLA (235551) 722 40 5.54% 40 0 0 5.54% 0% 0%
VALLAYAPALEM (235540) 259 91 35.14% 91 0 0 35.14% 0% 0%
VEMAVARAM (235544) 380 7 1.84% 7 0 0 1.84% 0% 0%
VENKATAKRISHNAPURAM (235556) 144 4 2.78% 4 0 0 2.78% 0% 0%