House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : PRAKASAM (517) >> Block : MARKAPUR (5482)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
BHUPATIPALLI (235099) 912 269 29.5% 250 19 0 27.41% 2.08% 0%
BODAPADU (245712) 360 96 26.67% 95 1 0 26.39% 0.28% 0%
BONDALAPADU (235100) 206 39 18.93% 39 0 0 18.93% 0% 0%
CHINTAGUNTA (235096) 1017 201 19.76% 201 0 0 19.76% 0% 0%
GAJJALAKONDA (235109) 963 265 27.52% 234 31 0 24.3% 3.22% 0%
GOGULADINNE (235111) 416 154 37.02% 153 1 0 36.78% 0.24% 0%
GOTTIPADIYA (235093) 528 123 23.3% 122 1 0 23.11% 0.19% 0%
IDUPURU (235105) 890 175 19.66% 166 7 2 18.65% 0.79% 0.22%
JAMMANAPALLI (235095) 297 67 22.56% 67 0 0 22.56% 0% 0%
K.KOTHAPALLI (235094) 341 69 20.23% 67 1 1 19.65% 0.29% 0.29%
KOLABHIMUNIPADU (235092) 341 69 20.23% 67 1 1 19.65% 0.29% 0.29%
KONDEPALLI (235097) 971 199 20.49% 199 0 0 20.49% 0% 0%
MALYAVANTHUNIPADU (235101) 403 4 0.99% 4 0 0 0.99% 0% 0%
NAYUDUPALLI (235108) 1020 321 31.47% 319 1 1 31.27% 0.1% 0.1%
NIKARAMPALLI (235104) 452 36 7.96% 7 29 0 1.55% 6.42% 0%
PEDANAGULAVARAM (235106) 469 33 7.04% 33 0 0 7.04% 0% 0%
PEDDAYACHAVARAM (235107) 1020 321 31.47% 319 1 1 31.27% 0.1% 0.1%
RAMACHANDRAPURAM (235103) 35 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
RAYAVARAM (235110) 1243 255 20.51% 223 32 0 17.94% 2.57% 0%
TIPPAYAPALEM (235098) 587 21 3.58% 21 0 0 3.58% 0% 0%
VEMULAKOTA (235102) 1310 93 7.1% 87 6 0 6.64% 0.46% 0%