House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : PRAKASAM (517) >> Block : KONDAPI (5476)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ANKARLAPUDI (235468) 551 137 24.86% 136 1 0 24.68% 0.18% 0%
CHINAKANDLAGUNTA (235464) 539 93 17.25% 93 0 0 17.25% 0% 0%
CHINAVENKANNAPALEM (235477) 221 104 47.06% 101 3 0 45.7% 1.36% 0%
CHODAVARAM (235473) 281 107 38.08% 105 2 0 37.37% 0.71% 0%
GOGINENIVARIPALEM (235472) 587 184 31.35% 183 1 0 31.18% 0.17% 0%
GURRAPADIYA (235460) 307 137 44.63% 133 3 1 43.32% 0.98% 0.33%
ILAVARA (235466) 680 158 23.24% 158 0 0 23.24% 0% 0%
K.UPPALAPADU (235474) 582 197 33.85% 190 7 0 32.65% 1.2% 0%
KATTUBADIPALEM (235476) 522 110 21.07% 103 0 7 19.73% 0% 1.34%
KONDAPI (235465) 1452 330 22.73% 306 22 2 21.07% 1.52% 0.14%
MITTAPALEM (235471) 587 184 31.35% 183 1 0 31.18% 0.17% 0%
MUGACHINTALA (235459) 269 66 24.54% 65 1 0 24.16% 0.37% 0%
MUPPARAJUPALEM (235469) 989 310 31.34% 303 7 0 30.64% 0.71% 0%
MUPPAVARAM (235470) 587 184 31.35% 183 1 0 31.18% 0.17% 0%
NENNURUPADU (235461) 320 67 20.94% 66 0 1 20.62% 0% 0.31%
PEDAKANDLAGUNTA (235463) 328 60 18.29% 59 1 0 17.99% 0.3% 0%
PERIDEPI (235467) 438 173 39.5% 167 6 0 38.13% 1.37% 0%
PETLURU (235462) 956 462 48.33% 458 2 2 47.91% 0.21% 0.21%
VENNURU (235475) 522 110 21.07% 103 0 7 19.73% 0% 1.34%