House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : PRAKASAM (517) >> Block : KARAMCHEDU (5473)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
AUDIPUDI (234702) 983 282 28.69% 278 4 0 28.28% 0.41% 0%
DAGGUBADU (234699) 1452 100 6.89% 97 3 0 6.68% 0.21% 0%
J.B.V.PALEM (234707) 891 526 59.03% 514 11 0 57.69% 1.23% 0%
K.V.PALEM (234705) 891 526 59.03% 514 11 0 57.69% 1.23% 0%
KARAMCHEDU (234695) 3205 306 9.55% 305 1 0 9.52% 0.03% 0%
KESAVARAPPADU (234708) 106 42 39.62% 38 4 0 35.85% 3.77% 0%
KUNKALAMARRU (234698) 1344 383 28.5% 376 5 1 27.98% 0.37% 0.07%
NAYUDUVARIPALEM (234701) 1452 100 6.89% 97 3 0 6.68% 0.21% 0%
POTINAVARIPALEM (234700) 1452 100 6.89% 97 3 0 6.68% 0.21% 0%
R.N.V.PALEM (234706) 891 526 59.03% 514 11 0 57.69% 1.23% 0%
SWARNA (234696) 2250 490 21.78% 473 1 16 21.02% 0.04% 0.71%
SWARNAPALEM (234697) 2250 490 21.78% 473 1 16 21.02% 0.04% 0.71%
TIMIDITHAPADU (234703) 983 282 28.69% 278 4 0 28.28% 0.41% 0%
YARRAMVARIPALEM (234704) 983 282 28.69% 278 4 0 28.28% 0.41% 0%