House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : PRAKASAM (517) >> Block : KANDUKUR (5471)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ANANTHASAGARAM (235405) 262 115 43.89% 115 0 0 43.89% 0% 0%
BALIJAPALEM (235403) 432 81 18.75% 80 1 0 18.52% 0.23% 0%
G.MEKAPADU (235406) 252 133 52.78% 133 0 0 52.78% 0% 0%
JILLELLAMUDI (235402) 432 81 18.75% 80 1 0 18.52% 0.23% 0%
K.M.PALEM (235418) 734 129 17.57% 127 2 0 17.3% 0.27% 0%
KAMMAVARIPALEM (235404) 432 81 18.75% 80 1 0 18.52% 0.23% 0%
KANCHARAGUNTA (235420) 175 64 36.57% 62 2 0 35.43% 1.14% 0%
KONDIKANDUKUR (235410) 359 118 32.87% 117 1 0 32.59% 0.28% 0%
KOVURU (235400) 533 69 12.95% 69 0 0 12.95% 0% 0%
MACHAVARAM (235415) 1601 468 29.23% 465 2 1 29.04% 0.12% 0.06%
MAHADEVAPURAM (235412) 918 146 15.9% 146 0 0 15.9% 0% 0%
MOPADU (235419) 668 130 19.46% 128 2 0 19.16% 0.3% 0%
NARISETTYVARIPALEM (235408) 359 118 32.87% 117 1 0 32.59% 0.28% 0%
OGURU (235411) 710 212 29.86% 209 3 0 29.44% 0.42% 0%
PALUKUR (235409) 1506 476 31.61% 468 8 0 31.08% 0.53% 0%
PALURU DONDAPADU (235417) 506 189 37.35% 187 1 1 36.96% 0.2% 0.2%
PANDALAPADU (235401) 320 108 33.75% 104 0 4 32.5% 0% 1.25%
SRIRANGARAJAPURAM (235416) 1678 514 30.63% 507 6 1 30.21% 0.36% 0.06%
VIKKIRALAPETA (235407) 313 80 25.56% 78 1 1 24.92% 0.32% 0.32%