House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : PRAKASAM (517) >> Block : JANAKAVARAM PONGULURU (5470)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ALAVALAPADU (234680) 812 55 6.77% 51 2 2 6.28% 0.25% 0.25%
ARIKATLAVARIPALEM (234685) 1219 99 8.12% 96 0 3 7.88% 0% 0.25%
BHAGAVANRAJUPALEM (234677) 1482 501 33.81% 500 1 0 33.74% 0.07% 0%
BUDAWADA (234692) 1092 323 29.58% 321 2 0 29.4% 0.18% 0%
BYTAMANJULURU (234675) 361 23 6.37% 22 0 1 6.09% 0% 0.28%
CHANDALURU (234684) 1219 99 8.12% 96 0 3 7.88% 0% 0.25%
CHINAMALLAVARAM (234693) 1092 323 29.58% 321 2 0 29.4% 0.18% 0%
JAGARLAMUDIVARIPALEM (234690) 1040 192 18.46% 192 0 0 18.46% 0% 0%
JANAKAVARAM (234683) 1701 437 25.69% 421 10 6 24.75% 0.59% 0.35%
KALLAMVARIPALEM (234678) 1482 501 33.81% 500 1 0 33.74% 0.07% 0%
KASYAPURAM (234681) 203 16 7.88% 16 0 0 7.88% 0% 0%
KONDAMANJULURU (234676) 1482 501 33.81% 500 1 0 33.74% 0.07% 0%
KONDAMURU (234691) 615 73 11.87% 73 0 0 11.87% 0% 0%
KOTAPADU (234694) 599 212 35.39% 210 2 0 35.06% 0.33% 0%
MUPPAVARAM (234689) 1040 192 18.46% 192 0 0 18.46% 0% 0%
NUJELLAPALLI (234688) 412 123 29.85% 122 1 0 29.61% 0.24% 0%
PANGULURU (234682) 1701 437 25.69% 421 10 6 24.75% 0.59% 0.35%
RAMAKURU (234674) 994 34 3.42% 33 1 0 3.32% 0.1% 0%
RENANGIVARAM (234679) 379 99 26.12% 88 7 4 23.22% 1.85% 1.06%
T.KOPPERAPADU (234686) 325 152 46.77% 150 2 0 46.15% 0.62% 0%
T.TAKKELLAPADU (234687) 438 164 37.44% 162 2 0 36.99% 0.46% 0%