House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : PRAKASAM (517) >> Block : CHIRALA (5461)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
BURLAVARIPALEM (234659) 10043 882 8.78% 623 104 155 6.2% 1.04% 1.54%
CHIRALA NAGAR (234649) 6890 447 6.49% 377 67 3 5.47% 0.97% 0.04%
DEVANGAPURI (234646) 6890 447 6.49% 377 67 3 5.47% 0.97% 0.04%
DEVINUTHALA (234654) 2906 142 4.89% 66 74 2 2.27% 2.55% 0.07%
EPURUPALEM (234655) 10043 882 8.78% 623 104 155 6.2% 1.04% 1.54%
GANDHI NAGAR (234651) 6890 447 6.49% 377 67 3 5.47% 0.97% 0.04%
GAVINIVARIPALEM (234652) 2906 142 4.89% 66 74 2 2.27% 2.55% 0.07%
KAVURIVARIPALEM (234653) 2906 142 4.89% 66 74 2 2.27% 2.55% 0.07%
KOTHAPALEM (234650) 6890 447 6.49% 377 67 3 5.47% 0.97% 0.04%
PITTUVARIPALEM (234658) 10043 882 8.78% 623 104 155 6.2% 1.04% 1.54%
R.K.PURAM (234647) 6890 447 6.49% 377 67 3 5.47% 0.97% 0.04%
SALMAN CENTRE (234648) 6890 447 6.49% 377 67 3 5.47% 0.97% 0.04%
THOTAVARIPALEM (234656) 10043 882 8.78% 623 104 155 6.2% 1.04% 1.54%
VIJAYANAGAR COLONY (234657) 10043 882 8.78% 623 104 155 6.2% 1.04% 1.54%
VODAREVU (234660) 10043 882 8.78% 623 104 155 6.2% 1.04% 1.54%