House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : PRAKASAM (517) >> Block : CHINAGANJAM (5460)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
CHINNAGANJAM (234639) 4442 389 8.76% 383 6 0 8.62% 0.14% 0%
CHINTHAGUMPALLI (234636) 376 223 59.31% 222 1 0 59.04% 0.27% 0%
GONASAPUDI (234635) 690 242 35.07% 240 1 1 34.78% 0.14% 0.14%
KADAVAKUDURU (234637) 1139 101 8.87% 101 0 0 8.87% 0% 0%
KOTHAPALEM (234642) 4442 389 8.76% 383 6 0 8.62% 0.14% 0%
MOTUPALLI (234638) 944 3 0.32% 3 0 0 0.32% 0% 0%
MUNNAMVARIPALEM (234640) 4442 389 8.76% 383 6 0 8.62% 0.14% 0%
NEELAYAPALEM (234645) 1993 195 9.78% 191 4 0 9.58% 0.2% 0%
PALLEPALEM (234643) 4442 389 8.76% 383 6 0 8.62% 0.14% 0%
PEDAGANJAM (234644) 1993 195 9.78% 191 4 0 9.58% 0.2% 0%
R.B.PALEM (234641) 4442 389 8.76% 383 6 0 8.62% 0.14% 0%
SANTHARAVURU (234634) 852 84 9.86% 84 0 0 9.86% 0% 0%