Monthly Income of highest earning household member in Disabled Member category households

State : PUNJAB (3)
District Name Total
Households
Total
Disabled Member Households
% of Disabled Member Households No. of Households with monthly Income of
highest earning household member
% of Households with monthly Income of
highest earning household member w.r.t Total HH
No. of Households with monthly Income of
highest earning household member
< 5000
No. of Households with monthly Income of
highest earning household member
5000 - 10000
No. of Households with monthly Income of
highest earning household member
> 10000
% of Households with monthly Income of
highest earning household member w.r.t Total HH
< 5000
% of Households with monthly Income of
highest earning household member w.r.t Total HH
5000 - 10000
% of Households with monthly Income of
highest earning household member w.r.t Total HH
> 10000
AMRITSAR (27) 342196 8333 2.44% 5206 2112 1015 1.52% 0.62% 0.3%
BARNALA (605) 77351 4983 6.44% 3005 1093 885 3.88% 1.41% 1.14%
BATHINDA (28) 193315 9760 5.05% 5850 2335 1574 3.03% 1.21% 0.81%
FARIDKOT (29) 147309 5294 3.59% 3054 1339 901 2.07% 0.91% 0.61%
FATEHGARH SAHIB (30) 77602 4745 6.11% 2699 1043 1001 3.48% 1.34% 1.29%
FAZILKA (651) 249592 14199 5.69% 9892 2510 1796 3.96% 1.01% 0.72%
FIROZEPUR (31) 326453 18757 5.75% 12159 3842 2754 3.72% 1.18% 0.84%
GURDASPUR (32) 320487 11034 3.44% 6783 2390 1859 2.12% 0.75% 0.58%
HOSHIARPUR (33) 316026 16486 5.22% 9551 3920 3011 3.02% 1.24% 0.95%
JALANDHAR (34) 243193 9393 3.86% 5892 2101 1398 2.42% 0.86% 0.57%
KAPURTHALA (35) 107191 4715 4.4% 2666 1224 822 2.49% 1.14% 0.77%
LUDHIANA (36) 378448 15190 4.01% 9247 3613 2317 2.44% 0.95% 0.61%
MANSA (37) 116780 13442 11.51% 9425 2787 1196 8.07% 2.39% 1.02%
MOGA (38) 195909 13088 6.68% 8773 2568 1724 4.48% 1.31% 0.88%
PATHANKOT (662) 91662 4147 4.52% 2613 831 703 2.85% 0.91% 0.77%
PATIALA (41) 314266 19478 6.2% 12610 4066 2800 4.01% 1.29% 0.89%
RUPNAGAR (42) 123885 6423 5.18% 3916 1379 1128 3.16% 1.11% 0.91%
S.A.S Nagar (608) 80659 4547 5.64% 2773 1171 594 3.44% 1.45% 0.74%
SANGRUR (43) 223224 16642 7.46% 10371 3418 2843 4.65% 1.53% 1.27%
SRI MUKTSAR SAHIB (39) 169813 8816 5.19% 5705 1621 1480 3.36% 0.95% 0.87%
Shahid Bhagat Singh Nagar (40) 126230 7981 6.32% 4735 1996 1240 3.75% 1.58% 0.98%
Tarn Taran (609) 251342 8268 3.29% 5347 1824 1089 2.13% 0.73% 0.43%