Excluded ST Households

State : CHHATTISGARH (22) >> District : BEMETARA (650) >> Block : BERLA (3631)
GP Name Total
Households
Total
ST Households
% of
ST Households
No. of Excluded Households with exclusion criteria % of Excluded Households with exclusion criteria Atleast One Exclusion
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning motorized
two/three/four wheelers
/fishing boats
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning mechanized
three/four wheeler
agricultural equipments
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households having kisan
credit card with the credit
limit of Rs.50,000 and above
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households with any
member as
government employee
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households with non-agricultural
enterprises registered
with government
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households with any
member earning more
than Rs. 10,000 p.m
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households paying
income tax
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households paying
professional tax
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households with three
or more rooms with pucca
walls and pucca roof
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households
owning
refrigerator
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning
landline phones
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning 2.5 acres or
more irrigated land with at
least one irrigation equipment
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Household owning 5 acres or
more land irrigated for
two or more crop seasons
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning 7.5 acres or
more land with at least one
irrigation equipment
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning motorized
two/three/four wheelers
/fishing boats
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning mechanized
three/four wheeler
agricultural equipments
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households having kisan
credit card with the credit
limit of Rs.50,000 and above
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households with any
member as
government employee
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households with non-agricultural
enterprises registered
with government
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households with any
member earning more
than Rs. 10,000 p.m
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households paying
income tax
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households paying
professional tax
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households with three
or more rooms with pucca
walls and pucca roof
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households
owning
refrigerator
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning
landline phones
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning 2.5 acres or
more irrigated land with at
least one irrigation equipment
% of Excluded Households with exclusion criteria
Household owning 5 acres or
more land irrigated for
two or more crop seasons
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning 7.5 acres or
more land with at least one
irrigation equipment
AANDU (263618) 219 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
AKOLI (124191) 361 3 0.83% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
ANANDGAON (124192) 516 15 2.91% 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0.19% 0.19% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2
ATARGADI (124193) 246 3 1.22% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
BAHERA (124194) 559 3 0.54% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
BAHERGHAT (263606) 185 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
BAHINGA (124195) 208 35 16.83% 6 0 0 2 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 2.88% 0% 0% 0.96% 0% 0% 0% 0% 1.92% 0.48% 0% 0% 0% 0% 8
BANSA (124196) 366 2 0.55% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
BARGAON (124197) 929 16 1.72% 2 0 4 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0.22% 0% 0.43% 0.22% 0% 0% 0.11% 0.11% 0.11% 0% 0% 0% 0% 0% 7
BAWAN LAKH (263616) 164 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
BELOUDI KALA (263627) 263 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
BERLAKALA (124198) 249 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
BHALESHAR (124199) 355 2 0.56% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
BHAND (124200) 421 64 15.2% 12 0 19 2 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 2.85% 0% 4.51% 0.48% 0% 0% 0% 0% 0.95% 0.24% 0.24% 0% 0% 0% 26
BHARCHATTI (124201) 393 7 1.78% 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.51% 0% 0% 0.25% 0% 0.25% 0% 0% 0.25% 0% 0% 0% 0% 0% 2
BHARDA (124202) 246 2 0.81% 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0.81% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2
BHATGAON (124203) 210 1 0.48% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
BHATHA SORHI (263611) 356 7 1.97% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
BHEDANI (124204) 294 8 2.72% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0.34% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1
BHILOURI (124205) 326 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
BHIMBHOURI (124206) 863 14 1.62% 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12% 0% 0% 0.12% 0% 0.23% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2
BORIYA (124207) 311 2 0.64% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
BORSI (124208) 308 23 7.47% 6 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1.95% 0% 0% 0.65% 0% 0.32% 0% 0% 0.32% 0% 0% 0% 0% 0% 7
CHANDI (124209) 397 40 10.08% 8 0 0 1 0 3 1 1 1 3 0 1 1 1 2.02% 0% 0% 0.25% 0% 0.76% 0.25% 0.25% 0.25% 0.76% 0% 0.25% 0.25% 0.25% 10
CHETUVA (124210) 456 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
CHONGIKHAPARI (124211) 383 13 3.39% 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.26% 0% 0% 0.26% 0% 0.26% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1
DANGANIYA (B) (124212) 122 5 4.1% 3 1 3 2 0 1 0 0 1 0 0 2 1 2 2.46% 0.82% 2.46% 1.64% 0% 0.82% 0% 0% 0.82% 0% 0% 1.64% 0.82% 1.64% 5
DANGANIYA (KH) (124213) 336 33 9.82% 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0% 0.3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.3% 0% 0% 0% 0% 2
DEVADA (124214) 407 1 0.25% 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25% 0% 0% 0.25% 0% 0.25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1
DEVARBIJA (124215) 538 13 2.42% 3 0 0 6 0 4 2 2 3 1 0 0 0 0 0.56% 0% 0% 1.12% 0% 0.74% 0.37% 0.37% 0.56% 0.19% 0% 0% 0% 0% 6
DEVRI (124216) 452 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
DHABA (124217) 258 3 1.16% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
GADAMOR (124218) 194 12 6.19% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0.52% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1
GHATIYAKALA (124220) 407 18 4.42% 6 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1.47% 0% 0% 0.49% 0% 0.25% 0% 0% 0.25% 0.25% 0% 0% 0% 0% 7
GHOTMARRA (124221) 566 6 1.06% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0.18% 0% 0% 0% 0% 0.18% 0% 0% 0% 0% 0% 1
GODGIRI (124222) 214 7 3.27% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0.47% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1
GUDHELI (124223) 505 16 3.17% 2 0 1 2 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0.4% 0% 0.2% 0.4% 0% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0% 0% 0% 0% 3
HARDI (124224) 352 7 1.99% 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.28% 0% 0% 0.28% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1
HASADA (124225) 591 41 6.94% 2 2 0 3 0 1 1 1 1 1 0 2 1 0 0.34% 0.34% 0% 0.51% 0% 0.17% 0.17% 0.17% 0.17% 0.17% 0% 0.34% 0.17% 0% 5
HATPAN (124226) 424 1 0.24% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
JAMGAON (124227) 221 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
JAMGHAT (124228) 204 14 6.86% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
KANDARKA (124229) 254 1 0.39% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
KATHIYA (124248) 763 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
KESHDABARI (124230) 349 68 19.48% 8 0 1 0 0 1 0 0 5 1 1 5 0 3 2.29% 0% 0.29% 0% 0% 0.29% 0% 0% 1.43% 0.29% 0.29% 1.43% 0% 0.86% 14
KHAMHARIYA (124231) 368 27 7.34% 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2.17% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.27% 0% 0.27% 0% 0% 0% 9
KHAMHARIYA M (263609) 184 16 8.7% 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1.09% 0.54% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1.09% 0% 0% 0% 0% 0% 2
KHAMTARAI (263637) 233 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
KHANGARPAT (263639) 230 1 0.43% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
KHARRA (124232) 408 6 1.47% 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.49% 0% 0% 0.25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2
KHISORA (124233) 264 27 10.23% 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.14% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.38% 0% 0% 0% 0% 0% 4
KHUDMUDI (124234) 357 14 3.92% 2 0 0 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0.56% 0% 0% 0.28% 0% 0.28% 0.28% 0.28% 0.56% 0% 0% 0% 0% 0% 2
KHURMUDA (124235) 398 6 1.51% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.25% 0% 0% 2
KIRITPUR (124236) 300 24 8% 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.67% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 14
KODAVA (124237) 516 69 13.37% 4 0 0 2 0 1 2 2 3 1 0 4 1 2 0.78% 0% 0% 0.39% 0% 0.19% 0.39% 0.39% 0.58% 0.19% 0% 0.78% 0.19% 0.39% 7
KOHDIYA (124238) 371 14 3.77% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.27% 0% 0% 0% 0% 0% 1
KUMHI (263632) 267 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
KUMHIGUDA (124239) 347 54 15.56% 2 2 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0.58% 0.58% 0% 0.29% 0% 0% 0% 0% 0.58% 0% 0.29% 0% 0% 0% 8
KURUD (124240) 382 4 1.05% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
KUSMI (124241) 867 10 1.15% 4 0 0 6 0 3 1 1 1 3 0 0 0 0 0.46% 0% 0% 0.69% 0% 0.35% 0.12% 0.12% 0.12% 0.35% 0% 0% 0% 0% 7
LAVATARA (124242) 350 4 1.14% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
LAWATARA DH (263634) 259 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
LENGVARA (124243) 599 63 10.52% 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.33% 0% 0% 0.17% 0% 0.17% 0% 0% 0.17% 0% 0% 0% 0% 0% 4
MANIYARI (124219) 205 11 5.37% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.49% 0% 0.49% 0% 0% 0% 2
MOHABHATTA (124244) 533 10 1.88% 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0.19% 0.19% 0.19% 0% 0% 0.19% 0% 0% 0.19% 0.19% 0% 0.19% 0.19% 0.19% 1
MUDPAR KALA (263629) 180 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
NEVNARA (124245) 293 4 1.37% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.34% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1
PAHANDA (124246) 486 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
PARPODA (124247) 537 9 1.68% 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0.19% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.37% 0% 0% 0.19% 0.19% 0.19% 2
PATORA (124249) 321 10 3.12% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.31% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1
PIRDA (124250) 440 36 8.18% 3 0 0 3 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0.68% 0% 0% 0.68% 0% 0.23% 0.23% 0.23% 0.45% 0% 0% 0% 0% 0% 5
RANKA (124251) 597 7 1.17% 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0.17% 0% 0% 0.17% 0% 0.17% 0% 0% 0.17% 0.17% 0% 0% 0% 0% 1
RAVELI (124252) 266 4 1.5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
REVE (124253) 383 7 1.83% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.26% 0% 0.26% 0.26% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2
SALDHA (124254) 389 4 1.03% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.26% 0% 0.26% 0% 0% 0% 0% 0% 0.26% 0% 0% 0% 0% 0% 3
SANDI (124255) 303 3 0.99% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
SANKARA (124256) 386 5 1.3% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.26% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1
SARDA (124257) 537 13 2.42% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0% 0% 0% 0.19% 0% 0% 0% 0% 0% 0.19% 0% 0% 0% 0% 1
SILGHAT P (263614) 293 8 2.73% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.34% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1
SILGHATT (124258) 416 35 8.41% 8 0 4 5 1 3 2 2 3 2 0 1 0 1 1.92% 0% 0.96% 1.2% 0.24% 0.72% 0.48% 0.48% 0.72% 0.48% 0% 0.24% 0% 0.24% 8
SINGDEHI (263622) 199 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
SINGHOURI (124259) 438 6 1.37% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
SIVAR (124260) 249 10 4.02% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
SODH (124261) 799 67 8.39% 6 1 3 6 0 4 4 4 4 3 3 0 4 0 0.75% 0.13% 0.38% 0.75% 0% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.38% 0.38% 0% 0.5% 0% 11
SURHOLI (124262) 347 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
SURUJPURA (124263) 353 37 10.48% 2 0 4 2 0 2 0 0 2 0 0 1 2 0 0.57% 0% 1.13% 0.57% 0% 0.57% 0% 0% 0.57% 0% 0% 0.28% 0.57% 0% 7
TAKAM (124264) 361 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
TAKSIVA (124265) 446 23 5.16% 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.45% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.22% 0% 0% 3
TARALIM (124266) 358 5 1.4% 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0.28% 0% 0% 0% 0% 0% 0.28% 0.28% 0.56% 0% 0% 0% 0% 0% 2
TELGA (124267) 357 4 1.12% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
TILAI (124268) 280 6 2.14% 2 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0.71% 0% 0% 0.36% 0% 0.36% 0.36% 0.36% 0% 0% 0% 0.36% 0.36% 0.36% 3
TIWRAIYA (263625) 226 1 0.44% 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0.44% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1
UFARA (124269) 299 13 4.35% 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0.67% 0.33% 0.33% 0% 0% 0.33% 0% 0% 0.33% 0% 0% 0.33% 0.33% 0.33% 2