Excluded ST Households

State : CHHATTISGARH (22) >> District : SURAJPUR (648) >> Block : SURAJPUR (3733)
GP Name Total
Households
Total
ST Households
% of
ST Households
No. of Excluded Households with exclusion criteria % of Excluded Households with exclusion criteria Atleast One Exclusion
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning motorized
two/three/four wheelers
/fishing boats
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning mechanized
three/four wheeler
agricultural equipments
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households having kisan
credit card with the credit
limit of Rs.50,000 and above
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households with any
member as
government employee
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households with non-agricultural
enterprises registered
with government
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households with any
member earning more
than Rs. 10,000 p.m
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households paying
income tax
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households paying
professional tax
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households with three
or more rooms with pucca
walls and pucca roof
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households
owning
refrigerator
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning
landline phones
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning 2.5 acres or
more irrigated land with at
least one irrigation equipment
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Household owning 5 acres or
more land irrigated for
two or more crop seasons
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning 7.5 acres or
more land with at least one
irrigation equipment
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning motorized
two/three/four wheelers
/fishing boats
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning mechanized
three/four wheeler
agricultural equipments
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households having kisan
credit card with the credit
limit of Rs.50,000 and above
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households with any
member as
government employee
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households with non-agricultural
enterprises registered
with government
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households with any
member earning more
than Rs. 10,000 p.m
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households paying
income tax
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households paying
professional tax
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households with three
or more rooms with pucca
walls and pucca roof
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households
owning
refrigerator
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning
landline phones
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning 2.5 acres or
more irrigated land with at
least one irrigation equipment
% of Excluded Households with exclusion criteria
Household owning 5 acres or
more land irrigated for
two or more crop seasons
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning 7.5 acres or
more land with at least one
irrigation equipment
AJABNAGAR (131317) 343 160 46.65% 12 0 5 11 1 5 2 2 1 3 0 0 0 2 3.5% 0% 1.46% 3.21% 0.29% 1.46% 0.58% 0.58% 0.29% 0.87% 0% 0% 0% 0.58% 21
AJIRMA (131318) 747 298 39.89% 121 17 2 103 2 79 48 48 81 46 3 2 0 3 16.2% 2.28% 0.27% 13.79% 0.27% 10.58% 6.43% 6.43% 10.84% 6.16% 0.4% 0.27% 0% 0.4% 159
AKHORAKALA (131319) 365 149 40.82% 6 1 6 4 2 3 1 1 0 0 1 3 1 1 1.64% 0.27% 1.64% 1.1% 0.55% 0.82% 0.27% 0.27% 0% 0% 0.27% 0.82% 0.27% 0.27% 18
AMGAON (131320) 303 232 76.57% 21 3 1 5 139 4 4 4 2 2 0 31 0 12 6.93% 0.99% 0.33% 1.65% 45.87% 1.32% 1.32% 1.32% 0.66% 0.66% 0% 10.23% 0% 3.96% 168
ANUJNAGAR (131321) 262 42 16.03% 6 0 1 2 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 2.29% 0% 0.38% 0.76% 0% 0.76% 0.38% 0.38% 0% 0.38% 0% 0% 0% 0% 6
BALRAMPUR (131322) 22 1 4.55% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
BASDEI (131323) 814 248 30.47% 25 2 0 22 2 16 13 13 5 7 1 0 0 0 3.07% 0.25% 0% 2.7% 0.25% 1.97% 1.6% 1.6% 0.61% 0.86% 0.12% 0% 0% 0% 33
BELTIKERY (131324) 420 263 62.62% 8 3 2 2 1 1 0 0 0 2 2 1 0 0 1.9% 0.71% 0.48% 0.48% 0.24% 0.24% 0% 0% 0% 0.48% 0.48% 0.24% 0% 0% 17
BHARATPUR (274842) 178 162 91.01% 6 0 0 5 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3.37% 0% 0% 2.81% 1.12% 0.56% 0% 0% 0.56% 0.56% 0% 0% 0% 0% 10
BHAWANPUR KHURD (274846) 202 120 59.41% 42 3 0 29 4 30 22 22 28 26 3 3 0 3 20.79% 1.49% 0% 14.36% 1.98% 14.85% 10.89% 10.89% 13.86% 12.87% 1.49% 1.49% 0% 1.49% 54
BIHARPUR (131325) 278 232 83.45% 19 0 2 15 4 14 9 9 1 0 0 1 0 1 6.83% 0% 0.72% 5.4% 1.44% 5.04% 3.24% 3.24% 0.36% 0% 0% 0.36% 0% 0.36% 24
BISHUNPURKHURD (274844) 323 270 83.59% 55 0 8 32 1 23 6 6 31 9 0 0 0 0 17.03% 0% 2.48% 9.91% 0.31% 7.12% 1.86% 1.86% 9.6% 2.79% 0% 0% 0% 0% 71
BRIJNAGAR (131326) 280 110 39.29% 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.71% 0.36% 0% 0.71% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3
CHAMPAKNAGAR (131327) 151 96 63.58% 6 0 0 7 0 5 6 6 1 2 1 0 0 1 3.97% 0% 0% 4.64% 0% 3.31% 3.97% 3.97% 0.66% 1.32% 0.66% 0% 0% 0.66% 9
CHANDARPUR (131328) 402 210 52.24% 13 3 3 12 0 9 9 9 8 3 0 2 0 1 3.23% 0.75% 0.75% 2.99% 0% 2.24% 2.24% 2.24% 1.99% 0.75% 0% 0.5% 0% 0.25% 24
CHHATARPUR (131329) 229 176 76.86% 16 3 19 8 1 5 6 6 0 4 0 2 1 1 6.99% 1.31% 8.3% 3.49% 0.44% 2.18% 2.62% 2.62% 0% 1.75% 0% 0.87% 0.44% 0.44% 31
DATIMA (131330) 538 22 4.09% 4 0 0 3 0 3 3 3 0 0 1 0 0 0 0.74% 0% 0% 0.56% 0% 0.56% 0.56% 0.56% 0% 0% 0.19% 0% 0% 0% 4
DEDRI (131331) 396 164 41.41% 28 4 1 25 0 19 18 18 10 10 0 2 3 2 7.07% 1.01% 0.25% 6.31% 0% 4.8% 4.55% 4.55% 2.53% 2.53% 0% 0.51% 0.76% 0.51% 37
DEVIPUR (131332) 459 282 61.44% 25 1 34 21 0 6 4 4 5 2 0 0 0 0 5.45% 0.22% 7.41% 4.58% 0% 1.31% 0.87% 0.87% 1.09% 0.44% 0% 0% 0% 0% 64
DUMARIYA (131333) 368 11 2.99% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
DWARIKANAGAR (131334) 372 139 37.37% 12 1 0 5 0 3 2 2 0 0 0 4 1 1 3.23% 0.27% 0% 1.34% 0% 0.81% 0.54% 0.54% 0% 0% 0% 1.08% 0.27% 0.27% 18
GAJADHARPUR (131335) 261 115 44.06% 6 1 2 9 0 6 3 3 0 1 0 0 1 0 2.3% 0.38% 0.77% 3.45% 0% 2.3% 1.15% 1.15% 0% 0.38% 0% 0% 0.38% 0% 14
GANESHPUR (131336) 543 178 32.78% 12 0 4 16 1 10 4 4 8 10 0 3 0 2 2.21% 0% 0.74% 2.95% 0.18% 1.84% 0.74% 0.74% 1.47% 1.84% 0% 0.55% 0% 0.37% 30
GANGAPUR (131337) 363 185 50.96% 7 0 0 4 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 1.93% 0% 0% 1.1% 0% 0.83% 0.55% 0.55% 0.55% 0.28% 0% 0% 0% 0% 9
GANGIKOT (131338) 262 43 16.41% 24 0 0 4 2 17 14 14 0 0 0 0 0 0 9.16% 0% 0% 1.53% 0.76% 6.49% 5.34% 5.34% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 26
GIRWARGANJ (131339) 531 40 7.53% 6 3 1 5 1 4 3 3 1 2 0 0 1 0 1.13% 0.56% 0.19% 0.94% 0.19% 0.75% 0.56% 0.56% 0.19% 0.38% 0% 0% 0.19% 0% 8
GOPALPUR (131340) 273 96 35.16% 9 0 3 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3.3% 0% 1.1% 1.47% 0% 0% 0% 0% 0.37% 0% 0.37% 0% 0% 0% 14
GORAKHNATHPUR (274840) 132 84 63.64% 9 3 1 7 0 7 7 7 6 2 0 0 0 1 6.82% 2.27% 0.76% 5.3% 0% 5.3% 5.3% 5.3% 4.55% 1.52% 0% 0% 0% 0.76% 17
GOVINDPUR (131341) 886 149 16.82% 105 0 0 0 0 123 126 126 125 80 12 0 0 0 11.85% 0% 0% 0% 0% 13.88% 14.22% 14.22% 14.11% 9.03% 1.35% 0% 0% 0% 137
HARIPUR (131342) 307 199 64.82% 21 0 11 3 0 2 1 1 0 1 0 9 1 2 6.84% 0% 3.58% 0.98% 0% 0.65% 0.33% 0.33% 0% 0.33% 0% 2.93% 0.33% 0.65% 35
HARRATIKRA (131343) 357 27 7.56% 2 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0.56% 0% 0% 0.28% 0% 0.28% 0.28% 0.28% 0.28% 0% 0% 0% 0% 0% 2
JAGATPUR (131344) 122 62 50.82% 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1.64% 0% 0.82% 0.82% 0% 0.82% 0% 0% 0% 0% 0% 0.82% 0% 0% 3
JAINAGAR (131345) 888 73 8.22% 7 0 0 6 0 6 5 5 3 2 1 0 0 0 0.79% 0% 0% 0.68% 0% 0.68% 0.56% 0.56% 0.34% 0.23% 0.11% 0% 0% 0% 7
JAMDEI (131346) 583 107 18.35% 4 3 6 4 0 2 1 1 0 1 0 3 1 3 0.69% 0.51% 1.03% 0.69% 0% 0.34% 0.17% 0.17% 0% 0.17% 0% 0.51% 0.17% 0.51% 14
JHANSI (131347) 285 143 50.18% 5 0 2 8 0 4 3 3 0 0 0 1 0 1 1.75% 0% 0.7% 2.81% 0% 1.4% 1.05% 1.05% 0% 0% 0% 0.35% 0% 0.35% 13
JHUMARPARA (131348) 226 14 6.19% 2 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.88% 0% 0% 0.44% 0% 0.44% 0.44% 0.44% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2
JOBGA (131349) 299 228 76.25% 2 3 3 15 1 5 5 5 0 1 0 0 0 0 0.67% 1% 1% 5.02% 0.33% 1.67% 1.67% 1.67% 0% 0.33% 0% 0% 0% 0% 23
JUDWANI (131350) 213 170 79.81% 24 0 14 18 2 13 13 13 0 0 0 5 0 9 11.27% 0% 6.57% 8.45% 0.94% 6.1% 6.1% 6.1% 0% 0% 0% 2.35% 0% 4.23% 43
KAILASPUR (131351) 388 11 2.84% 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0.26% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1
KALYANPUR (131352) 697 297 42.61% 30 6 18 18 1 5 1 1 1 2 1 9 0 3 4.3% 0.86% 2.58% 2.58% 0.14% 0.72% 0.14% 0.14% 0.14% 0.29% 0.14% 1.29% 0% 0.43% 53
KAMALPUR (131353) 326 47 14.42% 8 1 1 9 0 4 4 4 2 4 0 0 0 0 2.45% 0.31% 0.31% 2.76% 0% 1.23% 1.23% 1.23% 0.61% 1.23% 0% 0% 0% 0% 12
KANAKPUR (131354) 249 123 49.4% 39 1 17 41 3 38 16 16 4 11 0 0 0 0 15.66% 0.4% 6.83% 16.47% 1.2% 15.26% 6.43% 6.43% 1.61% 4.42% 0% 0% 0% 0% 58
KANDARAI (131355) 1203 167 13.88% 24 0 0 16 0 13 7 7 2 8 0 0 0 0 2% 0% 0% 1.33% 0% 1.08% 0.58% 0.58% 0.17% 0.67% 0% 0% 0% 0% 31
KARAMPUR (131356) 426 351 82.39% 164 0 0 14 0 148 147 147 0 0 0 1 1 1 38.5% 0% 0% 3.29% 0% 34.74% 34.51% 34.51% 0% 0% 0% 0.23% 0.23% 0.23% 190
KARANJI (131357) 471 41 8.7% 7 0 0 15 10 2 4 4 12 0 0 0 0 0 1.49% 0% 0% 3.18% 2.12% 0.42% 0.85% 0.85% 2.55% 0% 0% 0% 0% 0% 16
KARTAMA (131358) 209 94 44.98% 1 0 0 3 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0.48% 0% 0% 1.44% 0% 0.48% 0.48% 0.48% 0% 0.96% 0% 0% 0% 0% 4
KARWAN (131359) 734 201 27.38% 17 0 1 10 0 13 10 10 4 10 0 0 0 1 2.32% 0% 0.14% 1.36% 0% 1.77% 1.36% 1.36% 0.54% 1.36% 0% 0% 0% 0.14% 26
KASALGIRI (131360) 237 17 7.17% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
KASKELA (131361) 525 353 67.24% 82 5 5 37 2 73 74 74 8 7 0 1 0 3 15.62% 0.95% 0.95% 7.05% 0.38% 13.9% 14.1% 14.1% 1.52% 1.33% 0% 0.19% 0% 0.57% 115
KESHWANAGAR (131362) 690 258 37.39% 73 2 1 69 33 56 58 58 47 38 1 0 0 0 10.58% 0.29% 0.14% 10% 4.78% 8.12% 8.41% 8.41% 6.81% 5.51% 0.14% 0% 0% 0% 89
KETKA (131363) 496 404 81.45% 36 2 1 32 3 9 4 4 10 1 1 0 0 1 7.26% 0.4% 0.2% 6.45% 0.6% 1.81% 0.81% 0.81% 2.02% 0.2% 0.2% 0% 0% 0.2% 55
KHARSURA (131364) 500 95 19% 4 0 1 8 5 0 4 4 1 0 1 0 0 0 0.8% 0% 0.2% 1.6% 1% 0% 0.8% 0.8% 0.2% 0% 0.2% 0% 0% 0% 11
KORIYA (131365) 690 47 6.81% 4 0 0 3 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0.58% 0% 0% 0.43% 0% 0.43% 0.43% 0.43% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6
KUMDA (131366) 295 97 32.88% 18 0 6 16 0 16 16 16 2 3 0 0 0 0 6.1% 0% 2.03% 5.42% 0% 5.42% 5.42% 5.42% 0.68% 1.02% 0% 0% 0% 0% 29
KUNJNAGAR (131367) 797 104 13.05% 33 0 0 40 0 36 31 31 20 15 0 0 0 0 4.14% 0% 0% 5.02% 0% 4.52% 3.89% 3.89% 2.51% 1.88% 0% 0% 0% 0% 46
KURWA (131368) 837 353 42.17% 39 2 4 40 1 29 33 33 4 7 0 1 0 2 4.66% 0.24% 0.48% 4.78% 0.12% 3.46% 3.94% 3.94% 0.48% 0.84% 0% 0.12% 0% 0.24% 57
LACHHA (131369) 241 215 89.21% 6 1 2 14 0 4 2 2 1 3 0 1 1 1 2.49% 0.41% 0.83% 5.81% 0% 1.66% 0.83% 0.83% 0.41% 1.24% 0% 0.41% 0.41% 0.41% 16
LANCHI (131370) 298 235 78.86% 16 4 18 7 1 4 2 2 3 1 0 3 1 1 5.37% 1.34% 6.04% 2.35% 0.34% 1.34% 0.67% 0.67% 1.01% 0.34% 0% 1.01% 0.34% 0.34% 39
LATORI (131371) 811 231 28.48% 35 0 12 19 0 35 34 34 10 9 1 0 0 1 4.32% 0% 1.48% 2.34% 0% 4.32% 4.19% 4.19% 1.23% 1.11% 0.12% 0% 0% 0.12% 57
LODHIMA (274838) 176 27 15.34% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0.57% 0% 0.57% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2.27% 0% 0% 0% 0% 5
MADANPUR (131372) 231 38 16.45% 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0.43% 0.43% 0% 0.43% 0.43% 0.43% 0% 0% 0% 0% 0% 0.43% 3
MAHAVEERPUR (131373) 411 72 17.52% 3 0 4 5 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0.73% 0% 0.97% 1.22% 0% 0.49% 0.24% 0.24% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10
MAHESHPUR (131374) 570 200 35.09% 5 0 3 3 1 2 0 0 0 2 0 3 2 3 0.88% 0% 0.53% 0.53% 0.18% 0.35% 0% 0% 0% 0.35% 0% 0.53% 0.35% 0.53% 12
MAJIRA (131375) 461 264 57.27% 18 1 2 9 0 3 2 2 3 1 1 23 0 19 3.9% 0.22% 0.43% 1.95% 0% 0.65% 0.43% 0.43% 0.65% 0.22% 0.22% 4.99% 0% 4.12% 45
MANEE (131376) 247 160 64.78% 13 0 17 15 1 7 5 5 2 3 0 0 0 0 5.26% 0% 6.88% 6.07% 0.4% 2.83% 2.02% 2.02% 0.81% 1.21% 0% 0% 0% 0% 31
MOHANPUR (131377) 183 138 75.41% 9 0 2 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 4.92% 0% 1.09% 2.19% 0% 2.19% 0% 0% 0% 0% 0% 2.19% 0% 2.19% 16
NAMADGIRI (131378) 359 16 4.46% 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.56% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.28% 0% 0% 0% 0% 0% 2
NARESHPUR (131379) 277 69 24.91% 3 0 1 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 1.08% 0% 0.36% 0.36% 0% 0.36% 0.36% 0.36% 0% 0.72% 0% 0% 0% 0% 3
NAVGAI (131380) 277 237 85.56% 12 0 12 12 2 4 3 3 1 2 0 4 0 2 4.33% 0% 4.33% 4.33% 0.72% 1.44% 1.08% 1.08% 0.36% 0.72% 0% 1.44% 0% 0.72% 30
NAYANPUR (131381) 242 164 67.77% 23 2 0 16 0 12 8 8 1 1 0 0 0 0 9.5% 0.83% 0% 6.61% 0% 4.96% 3.31% 3.31% 0.41% 0.41% 0% 0% 0% 0% 25
NEWARA (131382) 411 99 24.09% 6 0 17 0 0 7 6 6 1 0 0 1 0 0 1.46% 0% 4.14% 0% 0% 1.7% 1.46% 1.46% 0.24% 0% 0% 0.24% 0% 0% 26
PACHIRA (131383) 380 83 21.84% 12 1 0 11 0 8 4 4 4 6 0 0 0 1 3.16% 0.26% 0% 2.89% 0% 2.11% 1.05% 1.05% 1.05% 1.58% 0% 0% 0% 0.26% 15
PAHADGAON (131384) 271 163 60.15% 7 0 8 4 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 2.58% 0% 2.95% 1.48% 0% 0% 0.37% 0.37% 0.37% 0.74% 0% 0% 0% 0% 18
PANDONAGAR (131385) 155 140 90.32% 4 0 1 6 1 3 2 2 1 4 0 0 0 0 2.58% 0% 0.65% 3.87% 0.65% 1.94% 1.29% 1.29% 0.65% 2.58% 0% 0% 0% 0% 9
PARRI (131386) 546 208 38.1% 11 2 2 7 1 8 7 7 3 2 0 3 0 3 2.01% 0.37% 0.37% 1.28% 0.18% 1.47% 1.28% 1.28% 0.55% 0.37% 0% 0.55% 0% 0.55% 16
PARSAPARA (131387) 243 8 3.29% 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0.41% 0.41% 0.41% 0.41% 0% 0% 0.41% 0.41% 0.41% 0.41% 0% 0% 0% 0% 2
PARWATIPUR (131388) 173 130 75.14% 22 1 0 22 0 21 12 12 1 5 0 3 0 3 12.72% 0.58% 0% 12.72% 0% 12.14% 6.94% 6.94% 0.58% 2.89% 0% 1.73% 0% 1.73% 28
PASALA (131389) 376 103 27.39% 5 0 1 2 0 2 2 2 0 5 0 0 0 0 1.33% 0% 0.27% 0.53% 0% 0.53% 0.53% 0.53% 0% 1.33% 0% 0% 0% 0% 9
PATHAKPUR (131390) 283 76 26.86% 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1.41% 0% 0% 0.35% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.71% 0% 0.35% 5
PENDARKHI (131391) 376 45 11.97% 3 0 2 1 0 1 1 1 1 0 0 2 0 2 0.8% 0% 0.53% 0.27% 0% 0.27% 0.27% 0.27% 0.27% 0% 0% 0.53% 0% 0.53% 3
PIDA (131392) 384 28 7.29% 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.26% 0% 0% 0.26% 0% 0% 0% 0% 0% 0.26% 0% 0% 0% 0% 2
PODIPA (131393) 378 235 62.17% 22 3 6 9 1 5 0 0 1 1 0 5 0 2 5.82% 0.79% 1.59% 2.38% 0.26% 1.32% 0% 0% 0.26% 0.26% 0% 1.32% 0% 0.53% 34
PONDI (131394) 226 174 76.99% 17 2 9 11 0 3 2 2 0 3 0 0 0 3 7.52% 0.88% 3.98% 4.87% 0% 1.33% 0.88% 0.88% 0% 1.33% 0% 0% 0% 1.33% 31
RAJAPUR (131395) 535 234 43.74% 11 0 1 11 0 10 10 10 2 2 0 0 0 0 2.06% 0% 0.19% 2.06% 0% 1.87% 1.87% 1.87% 0.37% 0.37% 0% 0% 0% 0% 17
RAMESHWARPUR (274847) 85 61 71.76% 23 0 20 5 1 1 1 1 0 1 0 5 2 8 27.06% 0% 23.53% 5.88% 1.18% 1.18% 1.18% 1.18% 0% 1.18% 0% 5.88% 2.35% 9.41% 37
RAMNAGAR (131396) 850 397 46.71% 27 2 2 32 9 21 27 27 3 40 6 0 0 0 3.18% 0.24% 0.24% 3.76% 1.06% 2.47% 3.18% 3.18% 0.35% 4.71% 0.71% 0% 0% 0% 77
RATANPUR (131397) 328 18 5.49% 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.3% 0% 0% 0% 0.3% 0% 0% 0% 0% 0.3% 0% 0% 0% 0% 3
RAVINDRANAGAR (131398) 469 3 0.64% 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0.21% 0% 0% 0.21% 0% 0.21% 0% 0% 0.43% 0% 0% 0% 0% 0% 3
RUNIYADEEH (131399) 307 71 23.13% 6 0 0 5 0 3 0 0 0 7 0 0 0 0 1.95% 0% 0% 1.63% 0% 0.98% 0% 0% 0% 2.28% 0% 0% 0% 0% 8
SALKA (131400) 567 246 43.39% 20 6 2 13 1 54 5 5 0 13 1 1 0 1 3.53% 1.06% 0.35% 2.29% 0.18% 9.52% 0.88% 0.88% 0% 2.29% 0.18% 0.18% 0% 0.18% 73
SAMBALPUR (131401) 445 289 64.94% 25 7 22 16 2 12 11 11 2 11 1 14 9 12 5.62% 1.57% 4.94% 3.6% 0.45% 2.7% 2.47% 2.47% 0.45% 2.47% 0.22% 3.15% 2.02% 2.7% 58
SAPKARA (131402) 352 41 11.65% 3 0 1 5 0 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0.85% 0% 0.28% 1.42% 0% 0.85% 0.85% 0.85% 0.57% 0% 0% 0% 0% 0% 7
SARSWATIPUR (131403) 257 164 63.81% 17 3 0 12 0 9 0 0 2 16 0 1 0 1 6.61% 1.17% 0% 4.67% 0% 3.5% 0% 0% 0.78% 6.23% 0% 0.39% 0% 0.39% 22
SATPATA (131404) 721 65 9.02% 38 0 2 33 0 32 27 27 22 13 0 0 0 0 5.27% 0% 0.28% 4.58% 0% 4.44% 3.74% 3.74% 3.05% 1.8% 0% 0% 0% 0% 41
SHARMA (131405) 484 142 29.34% 5 0 1 7 0 5 4 4 1 2 1 0 0 0 1.03% 0% 0.21% 1.45% 0% 1.03% 0.83% 0.83% 0.21% 0.41% 0.21% 0% 0% 0% 10
SHILPHILI (131406) 523 147 28.11% 18 1 3 11 1 6 5 5 4 2 0 6 0 1 3.44% 0.19% 0.57% 2.1% 0.19% 1.15% 0.96% 0.96% 0.76% 0.38% 0% 1.15% 0% 0.19% 25
SHIVNANDANPUR (131407) 1208 173 14.32% 37 2 0 22 0 36 34 34 27 23 1 2 0 1 3.06% 0.17% 0% 1.82% 0% 2.98% 2.81% 2.81% 2.24% 1.9% 0.08% 0.17% 0% 0.08% 56
SOHAGPUR (131408) 546 189 34.62% 11 0 2 12 2 10 13 13 2 2 1 0 0 0 2.01% 0% 0.37% 2.2% 0.37% 1.83% 2.38% 2.38% 0.37% 0.37% 0.18% 0% 0% 0% 19
SONWAHI (131409) 294 154 52.38% 9 1 9 6 1 4 2 2 0 2 0 0 2 3 3.06% 0.34% 3.06% 2.04% 0.34% 1.36% 0.68% 0.68% 0% 0.68% 0% 0% 0.68% 1.02% 20
SUNDARGANG (131410) 281 34 12.1% 1 0 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.36% 0% 0.71% 0.36% 0% 0.36% 0.36% 0.36% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3
TELAIKACHHAR (131411) 551 38 6.9% 5 0 0 5 0 4 4 4 1 1 0 0 0 0 0.91% 0% 0% 0.91% 0% 0.73% 0.73% 0.73% 0.18% 0.18% 0% 0% 0% 0% 8
THAKURPUR (131412) 291 210 72.16% 53 6 6 28 131 24 18 18 26 25 7 67 0 6 18.21% 2.06% 2.06% 9.62% 45.02% 8.25% 6.19% 6.19% 8.93% 8.59% 2.41% 23.02% 0% 2.06% 159
TILSIVA (131413) 342 112 32.75% 4 0 0 4 0 2 0 0 5 2 0 0 0 0 1.17% 0% 0% 1.17% 0% 0.58% 0% 0% 1.46% 0.58% 0% 0% 0% 0% 8
TULSI (131414) 323 181 56.04% 10 2 25 6 14 1 2 2 0 3 0 6 2 3 3.1% 0.62% 7.74% 1.86% 4.33% 0.31% 0.62% 0.62% 0% 0.93% 0% 1.86% 0.62% 0.93% 47
UCHHDIH (131415) 598 91 15.22% 12 1 1 10 0 10 7 7 1 31 1 0 0 0 2.01% 0.17% 0.17% 1.67% 0% 1.67% 1.17% 1.17% 0.17% 5.18% 0.17% 0% 0% 0% 33
VEERPUR (131416) 356 57 16.01% 7 1 3 8 0 4 5 5 0 2 0 0 0 0 1.97% 0.28% 0.84% 2.25% 0% 1.12% 1.4% 1.4% 0% 0.56% 0% 0% 0% 0% 11