Excluded ST Households

State : CHHATTISGARH (22) >> District : SURAJPUR (648) >> Block : RAMANUJNAGAR (3729)
GP Name Total
Households
Total
ST Households
% of
ST Households
No. of Excluded Households with exclusion criteria % of Excluded Households with exclusion criteria Atleast One Exclusion
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning motorized
two/three/four wheelers
/fishing boats
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning mechanized
three/four wheeler
agricultural equipments
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households having kisan
credit card with the credit
limit of Rs.50,000 and above
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households with any
member as
government employee
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households with non-agricultural
enterprises registered
with government
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households with any
member earning more
than Rs. 10,000 p.m
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households paying
income tax
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households paying
professional tax
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households with three
or more rooms with pucca
walls and pucca roof
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households
owning
refrigerator
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning
landline phones
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning 2.5 acres or
more irrigated land with at
least one irrigation equipment
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Household owning 5 acres or
more land irrigated for
two or more crop seasons
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning 7.5 acres or
more land with at least one
irrigation equipment
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning motorized
two/three/four wheelers
/fishing boats
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning mechanized
three/four wheeler
agricultural equipments
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households having kisan
credit card with the credit
limit of Rs.50,000 and above
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households with any
member as
government employee
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households with non-agricultural
enterprises registered
with government
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households with any
member earning more
than Rs. 10,000 p.m
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households paying
income tax
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households paying
professional tax
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households with three
or more rooms with pucca
walls and pucca roof
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households
owning
refrigerator
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning
landline phones
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning 2.5 acres or
more irrigated land with at
least one irrigation equipment
% of Excluded Households with exclusion criteria
Household owning 5 acres or
more land irrigated for
two or more crop seasons
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning 7.5 acres or
more land with at least one
irrigation equipment
AAMGAON (131107) 340 286 84.12% 17 1 2 17 0 8 3 3 1 14 0 1 0 0 5% 0.29% 0.59% 5% 0% 2.35% 0.88% 0.88% 0.29% 4.12% 0% 0.29% 0% 0% 30
AGASTPUR (131108) 335 23 6.87% 5 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.49% 0% 0% 0.6% 0% 0% 0% 0% 0% 0.3% 0% 0% 0% 0% 6
AKSHAYPUR (274896) 168 138 82.14% 12 0 6 8 0 2 1 1 0 5 0 0 0 0 7.14% 0% 3.57% 4.76% 0% 1.19% 0.6% 0.6% 0% 2.98% 0% 0% 0% 0% 20
ARJUNPUR (131109) 382 293 76.7% 6 0 5 11 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1.57% 0% 1.31% 2.88% 0% 0.26% 0.26% 0.26% 0% 0.26% 0% 0% 0% 0.26% 17
BAKNA (274894) 147 94 63.95% 6 0 2 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4.08% 0% 1.36% 3.4% 0% 0.68% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 9
BARAUL (131110) 181 38 20.99% 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.66% 0% 0% 0.55% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.55% 5
BARBASPUR (131111) 607 343 56.51% 6 1 0 6 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0.99% 0.16% 0% 0.99% 0.16% 0.49% 0% 0% 0.16% 0% 0% 0% 0% 0% 11
BARHOL (131112) 354 21 5.93% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
BHARUWAMUDA (131113) 286 7 2.45% 3 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.05% 0% 0% 0.7% 0% 0% 0% 0% 0.35% 0% 0% 0% 0% 0% 4
BHUWANESHWARPUR (131114) 417 58 13.91% 4 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0.96% 0.24% 0% 0.48% 0% 0.24% 0% 0% 0% 0.24% 0% 0.24% 0% 0.24% 7
BISUNPUR (131115) 264 126 47.73% 85 0 0 6 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 32.2% 0% 0% 2.27% 0% 1.14% 0% 0% 0% 0.38% 0.38% 0% 0% 0% 86
CHANDARPUR (131116) 254 216 85.04% 7 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2.76% 0% 0% 1.18% 0% 0% 0% 0% 0% 0.39% 0% 0% 0% 0% 8
CHHINDIYA (131117) 454 379 83.48% 17 0 0 13 2 6 2 2 2 5 0 1 1 1 3.74% 0% 0% 2.86% 0.44% 1.32% 0.44% 0.44% 0.44% 1.1% 0% 0.22% 0.22% 0.22% 22
DAUNA (131118) 510 319 62.55% 8 0 4 10 1 6 112 112 1 1 0 0 0 0 1.57% 0% 0.78% 1.96% 0.2% 1.18% 21.96% 21.96% 0.2% 0.2% 0% 0% 0% 0% 116
DEVNAGAR (131119) 876 261 29.79% 23 2 1 22 0 14 8 8 6 5 2 0 0 0 2.63% 0.23% 0.11% 2.51% 0% 1.6% 0.91% 0.91% 0.68% 0.57% 0.23% 0% 0% 0% 34
DHANESHPUR (131120) 128 93 72.66% 17 0 1 15 0 8 8 8 0 2 0 0 0 0 13.28% 0% 0.78% 11.72% 0% 6.25% 6.25% 6.25% 0% 1.56% 0% 0% 0% 0% 20
DWARIKAPUR (131121) 194 107 55.15% 3 1 6 7 0 3 2 2 2 0 0 0 0 0 1.55% 0.52% 3.09% 3.61% 0% 1.55% 1.03% 1.03% 1.03% 0% 0% 0% 0% 0% 12
GANESHPUR (131122) 374 281 75.13% 11 1 7 7 3 3 2 2 1 2 0 0 0 1 2.94% 0.27% 1.87% 1.87% 0.8% 0.8% 0.53% 0.53% 0.27% 0.53% 0% 0% 0% 0.27% 20
GOKULPUR (274890) 166 86 51.81% 8 0 0 6 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 4.82% 0% 0% 3.61% 0% 0% 0% 0% 0% 1.2% 0.6% 0% 0% 0% 8
GOPIPUR (131123) 332 62 18.67% 2 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.6% 0% 0% 1.2% 0% 0% 0% 0% 0% 0.3% 0% 0% 0% 0.3% 6
GOVINDPUR (131124) 350 179 51.14% 14 2 2 16 5 9 10 10 3 11 0 0 0 1 4% 0.57% 0.57% 4.57% 1.43% 2.57% 2.86% 2.86% 0.86% 3.14% 0% 0% 0% 0.29% 27
HANUMANGARH (274892) 197 129 65.48% 0 1 5 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0% 0.51% 2.54% 1.02% 0% 0.51% 0.51% 0.51% 0% 0.51% 0% 0% 0% 0% 9
JAGANNATHPUR (131125) 139 16 11.51% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
JAGATPUR (131126) 247 211 85.43% 7 2 6 6 8 2 5 5 0 1 1 0 1 3 2.83% 0.81% 2.43% 2.43% 3.24% 0.81% 2.02% 2.02% 0% 0.4% 0.4% 0% 0.4% 1.21% 21
KAILASHPUR (131127) 393 49 12.47% 3 0 2 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0.76% 0% 0.51% 0.25% 0% 0.25% 0.25% 0.25% 0% 0.25% 0% 0% 0% 0% 4
KALYANPUR (131128) 500 134 26.8% 53 0 0 10 0 5 1 1 0 1 0 0 0 0 10.6% 0% 0% 2% 0% 1% 0.2% 0.2% 0% 0.2% 0% 0% 0% 0% 53
KAMALPUR (131129) 465 303 65.16% 15 3 4 18 1 10 6 6 5 10 0 0 0 1 3.23% 0.65% 0.86% 3.87% 0.22% 2.15% 1.29% 1.29% 1.08% 2.15% 0% 0% 0% 0.22% 37
KAUSHALPUR (131130) 458 177 38.65% 8 0 1 10 0 4 4 4 3 3 0 0 0 0 1.75% 0% 0.22% 2.18% 0% 0.87% 0.87% 0.87% 0.66% 0.66% 0% 0% 0% 0% 15
KESHAVPUR (131131) 315 173 54.92% 7 0 3 7 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2.22% 0% 0.95% 2.22% 0.32% 0% 0.32% 0.32% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 14
KOT (131132) 543 389 71.64% 26 13 2 18 0 9 9 9 3 7 0 1 1 0 4.79% 2.39% 0.37% 3.31% 0% 1.66% 1.66% 1.66% 0.55% 1.29% 0% 0.18% 0.18% 0% 37
KRISHNAPUR (131133) 403 128 31.76% 4 0 1 4 0 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0.99% 0% 0.25% 0.99% 0% 0.74% 0.74% 0.74% 0.5% 0% 0% 0% 0% 0% 6
LABJI (131134) 211 134 63.51% 10 0 1 8 0 5 4 4 1 2 0 0 0 0 4.74% 0% 0.47% 3.79% 0% 2.37% 1.9% 1.9% 0.47% 0.95% 0% 0% 0% 0% 12
LEDUWA (131135) 215 1 0.47% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.47% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1
MADANPUR (131136) 356 236 66.29% 9 2 6 14 0 6 5 5 2 1 0 0 0 0 2.53% 0.56% 1.69% 3.93% 0% 1.69% 1.4% 1.4% 0.56% 0.28% 0% 0% 0% 0% 21
MADNESHWARPUR (131137) 729 160 21.95% 4 1 17 5 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0.55% 0.14% 2.33% 0.69% 0% 0.27% 0.27% 0.27% 0.27% 0% 0% 0% 0% 0% 24
MAJA (131138) 588 85 14.46% 2 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.34% 0% 0% 0.34% 0% 0% 0.17% 0.17% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3
MAKARBANDHA (131139) 337 251 74.48% 4 1 11 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1.19% 0.3% 3.26% 0.3% 0% 0% 0.3% 0.3% 0.3% 0% 0% 0% 0% 0.3% 17
MOHANPUR (131140) 334 248 74.25% 17 8 9 14 0 5 3 3 1 3 0 0 0 2 5.09% 2.4% 2.69% 4.19% 0% 1.5% 0.9% 0.9% 0.3% 0.9% 0% 0% 0% 0.6% 29
NAKANA (131141) 219 25 11.42% 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0.46% 0.46% 0% 0.46% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2
NARAYANPUR (131142) 507 23 4.54% 3 0 0 7 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0.59% 0% 0% 1.38% 0% 0% 1.18% 1.18% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7
PAMPANAGAR (131143) 320 185 57.81% 17 1 3 13 1 4 2 2 4 5 1 2 0 2 5.31% 0.31% 0.94% 4.06% 0.31% 1.25% 0.62% 0.62% 1.25% 1.56% 0.31% 0.62% 0% 0.62% 26
PANCHWATI (131144) 252 164 65.08% 6 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.38% 0.4% 1.19% 1.59% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 12
PANDARI (131145) 309 6 1.94% 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0.65% 0% 0% 0% 0% 0.32% 0% 0% 0.32% 0% 0% 0.32% 0% 0% 2
PARMESHWARPUR (131146) 358 234 65.36% 3 0 0 1 0 0 1 1 0 6 0 0 0 0 0.84% 0% 0% 0.28% 0% 0% 0.28% 0.28% 0% 1.68% 0% 0% 0% 0% 9
PARSAPARA (274893) 174 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
PARSURAMPUR (131147) 775 438 56.52% 55 0 32 18 0 5 20 20 4 3 2 1 2 1 7.1% 0% 4.13% 2.32% 0% 0.65% 2.58% 2.58% 0.52% 0.39% 0.26% 0.13% 0.26% 0.13% 108
PASTA (131148) 716 257 35.89% 10 1 7 5 0 3 1 1 0 1 2 0 0 0 1.4% 0.14% 0.98% 0.7% 0% 0.42% 0.14% 0.14% 0% 0.14% 0.28% 0% 0% 0% 19
PATNA (131149) 465 335 72.04% 37 2 29 26 1 15 11 11 1 18 0 5 3 5 7.96% 0.43% 6.24% 5.59% 0.22% 3.23% 2.37% 2.37% 0.22% 3.87% 0% 1.08% 0.65% 1.08% 66
PATRAPALI (131150) 416 208 50% 8 1 0 11 1 6 10 10 1 2 0 0 0 0 1.92% 0.24% 0% 2.64% 0.24% 1.44% 2.4% 2.4% 0.24% 0.48% 0% 0% 0% 0% 14
PAWANPUR (131151) 445 355 79.78% 5 3 23 8 12 5 8 8 0 2 0 0 0 0 1.12% 0.67% 5.17% 1.8% 2.7% 1.12% 1.8% 1.8% 0% 0.45% 0% 0% 0% 0% 42
PIWARI (131152) 300 171 57% 4 0 2 4 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1.33% 0% 0.67% 1.33% 0% 0.33% 0.33% 0.33% 0.33% 0% 0.33% 0% 0% 0% 9
PONDI (131153) 313 104 33.23% 24 4 3 10 4 14 8 8 8 8 0 0 0 5 7.67% 1.28% 0.96% 3.19% 1.28% 4.47% 2.56% 2.56% 2.56% 2.56% 0% 0% 0% 1.6% 25
PUMPAPUR (131154) 630 151 23.97% 8 1 2 1 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 1.27% 0.16% 0.32% 0.16% 0% 0.48% 0.48% 0.48% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 9
RAJAPUR (274889) 223 183 82.06% 2 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0.9% 0.45% 0% 0.45% 0% 0.45% 0.45% 0.45% 0% 0% 0% 0% 0.45% 0% 4
RAMANUJNAGAR (131155) 556 73 13.13% 29 1 0 33 0 21 9 9 10 15 3 1 0 0 5.22% 0.18% 0% 5.94% 0% 3.78% 1.62% 1.62% 1.8% 2.7% 0.54% 0.18% 0% 0% 36
RAMESHWARAM (131156) 416 248 59.62% 7 0 0 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1.68% 0% 0% 0.72% 0.24% 0% 0% 0% 0% 0.48% 0% 0% 0% 0% 10
RAMPUR (274895) 161 120 74.53% 8 0 1 2 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 4.97% 0% 0.62% 1.24% 0% 0% 1.86% 1.86% 0% 0% 0% 0% 0% 0.62% 9
RAMTIRATH (131157) 295 172 58.31% 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1.02% 1.02% 1.02% 1.02% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.68% 0% 0% 0% 11
SAGARPUR (131158) 226 140 61.95% 4 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1.77% 0% 0% 0.44% 0% 0% 0.44% 0.44% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4
SALHI (131159) 414 258 62.32% 46 1 6 42 1 12 18 18 4 1 0 2 1 4 11.11% 0.24% 1.45% 10.14% 0.24% 2.9% 4.35% 4.35% 0.97% 0.24% 0% 0.48% 0.24% 0.97% 64
SARAIPARA (131160) 372 173 46.51% 13 1 1 7 0 3 2 2 2 5 2 0 0 0 3.49% 0.27% 0.27% 1.88% 0% 0.81% 0.54% 0.54% 0.54% 1.34% 0.54% 0% 0% 0% 25
SENDURI (131161) 301 277 92.03% 11 0 0 11 2 4 10 10 0 1 0 0 1 0 3.65% 0% 0% 3.65% 0.66% 1.33% 3.32% 3.32% 0% 0.33% 0% 0% 0.33% 0% 16
SHIVPUR (131162) 195 64 32.82% 8 0 1 4 0 3 1 1 2 2 0 2 2 2 4.1% 0% 0.51% 2.05% 0% 1.54% 0.51% 0.51% 1.03% 1.03% 0% 1.03% 1.03% 1.03% 8
SONPUR (131163) 567 177 31.22% 8 1 0 7 0 3 9 9 2 1 0 0 0 0 1.41% 0.18% 0% 1.23% 0% 0.53% 1.59% 1.59% 0.35% 0.18% 0% 0% 0% 0% 15
SUMERPUR (131164) 268 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
SURTA (131165) 882 430 48.75% 6 0 2 9 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0.68% 0% 0.23% 1.02% 0% 0.34% 0.11% 0.11% 0% 0.11% 0% 0% 0% 0% 11
TEJPUR (131166) 355 91 25.63% 9 0 0 5 2 4 5 5 1 2 0 0 0 0 2.54% 0% 0% 1.41% 0.56% 1.13% 1.41% 1.41% 0.28% 0.56% 0% 0% 0% 0% 12
TELAIMUDA (131167) 392 10 2.55% 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0.26% 0% 0% 0.26% 0% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0% 0% 0% 0% 0% 1
TELSARA (131168) 292 188 64.38% 13 1 0 20 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 4.45% 0.34% 0% 6.85% 0% 1.71% 0% 0% 0.34% 0% 0% 0% 0% 0% 21
TRIPURESHWARPUR (131170) 373 23 6.17% 12 2 0 10 1 8 7 7 4 3 1 0 0 0 3.22% 0.54% 0% 2.68% 0.27% 2.14% 1.88% 1.88% 1.07% 0.8% 0.27% 0% 0% 0% 15
UMAPUR (131171) 345 33 9.57% 1 0 5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.29% 0% 1.45% 0% 0% 0% 0.29% 0.29% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6
UMESHPUR (131172) 381 138 36.22% 6 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.57% 0% 0.26% 0.79% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 9