Excluded ST Households

State : CHHATTISGARH (22) >> District : JANJGIR-CHAMPA (379) >> Block : PAMGARH (3648)
GP Name Total
Households
Total
ST Households
% of
ST Households
No. of Excluded Households with exclusion criteria % of Excluded Households with exclusion criteria Atleast One Exclusion
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning motorized
two/three/four wheelers
/fishing boats
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning mechanized
three/four wheeler
agricultural equipments
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households having kisan
credit card with the credit
limit of Rs.50,000 and above
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households with any
member as
government employee
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households with non-agricultural
enterprises registered
with government
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households with any
member earning more
than Rs. 10,000 p.m
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households paying
income tax
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households paying
professional tax
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households with three
or more rooms with pucca
walls and pucca roof
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households
owning
refrigerator
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning
landline phones
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning 2.5 acres or
more irrigated land with at
least one irrigation equipment
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Household owning 5 acres or
more land irrigated for
two or more crop seasons
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning 7.5 acres or
more land with at least one
irrigation equipment
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning motorized
two/three/four wheelers
/fishing boats
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning mechanized
three/four wheeler
agricultural equipments
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households having kisan
credit card with the credit
limit of Rs.50,000 and above
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households with any
member as
government employee
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households with non-agricultural
enterprises registered
with government
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households with any
member earning more
than Rs. 10,000 p.m
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households paying
income tax
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households paying
professional tax
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households with three
or more rooms with pucca
walls and pucca roof
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households
owning
refrigerator
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning
landline phones
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning 2.5 acres or
more irrigated land with at
least one irrigation equipment
% of Excluded Households with exclusion criteria
Household owning 5 acres or
more land irrigated for
two or more crop seasons
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning 7.5 acres or
more land with at least one
irrigation equipment
BARGAON (125500) 650 21 3.23% 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.15% 0% 0% 0.15% 0% 0% 0% 0% 0.31% 0% 0% 0% 0% 0% 4
BHADARA (125501) 410 14 3.41% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0.24% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1
BHAISO (125502) 1194 59 4.94% 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.08% 0.08% 0.08% 0.17% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4
BHAWTARA (125503) 539 3 0.56% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
BHILOUNI (125504) 819 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
BHUIGAON (125505) 577 29 5.03% 2 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.35% 0% 0.17% 0.35% 0% 0.17% 0% 0% 0.17% 0% 0% 0% 0% 0% 4
BILARI (125506) 591 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
BORASI (125507) 737 1 0.14% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
BUNDELA (125508) 592 82 13.85% 6 1 1 7 1 2 1 1 4 2 0 1 0 0 1.01% 0.17% 0.17% 1.18% 0.17% 0.34% 0.17% 0.17% 0.68% 0.34% 0% 0.17% 0% 0% 12
CHANDIPARA (125509) 1203 104 8.65% 9 0 1 8 0 4 2 2 10 5 0 1 0 0 0.75% 0% 0.08% 0.67% 0% 0.33% 0.17% 0.17% 0.83% 0.42% 0% 0.08% 0% 0% 17
CHEUDIH (263745) 239 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
CHORBHATTHI (125510) 421 17 4.04% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.24% 0% 0% 0% 1
CHURTELA (263743) 301 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
DEVARI (125511) 277 44 15.88% 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.72% 0% 0% 0.36% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2
DHANGAON (125512) 512 106 20.7% 1 4 3 0 3 0 0 0 4 5 1 0 0 0 0.2% 0.78% 0.59% 0% 0.59% 0% 0% 0% 0.78% 0.98% 0.2% 0% 0% 0% 15
DHARDEI (125513) 874 14 1.6% 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.11% 0% 0% 0.11% 0% 0.11% 0% 0% 0.11% 0% 0% 0% 0% 0% 1
DHIGHORA (125514) 910 149 16.37% 10 3 3 6 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 1.1% 0.33% 0.33% 0.66% 0% 0.11% 0% 0% 0.11% 0.11% 0% 0% 0.22% 0% 16
DONGAKOHROD (245735) 1293 15 1.16% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.08% 0% 0% 0% 0% 1
DUDAGA (125515) 367 1 0.27% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
HIRRI (125516) 220 10 4.55% 1 0 0 0 0 1 0 0 3 3 1 0 0 0 0.45% 0% 0% 0% 0% 0.45% 0% 0% 1.36% 1.36% 0.45% 0% 0% 0% 3
JEWARA (125517) 779 35 4.49% 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0.13% 0% 0% 0% 0% 0.13% 0% 0% 0.13% 0.13% 0% 0% 0% 0% 4
JHILMILI (263739) 256 1 0.39% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
JHULAN (125518) 396 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
JOGIDIPA (125519) 325 12 3.69% 6 0 1 4 0 6 3 3 0 0 0 1 0 0 1.85% 0% 0.31% 1.23% 0% 1.85% 0.92% 0.92% 0% 0% 0% 0.31% 0% 0% 10
KAMARID (125520) 584 136 23.29% 4 1 0 3 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0.68% 0.17% 0% 0.51% 0% 0.17% 0% 0% 0.34% 0.17% 0% 0% 0% 0% 6
KESALA (125521) 560 1 0.18% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
KHAPARI (125522) 482 4 0.83% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
KHARGAHNI (263748) 240 8 3.33% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
KHARKHOD (125523) 674 6 0.89% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
KHOKHARI (125524) 699 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
KHORASI (125525) 585 81 13.85% 2 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.34% 0.34% 0% 0.34% 0% 0% 0% 0% 0.17% 0% 0% 0% 0% 0% 5
KODABHATH (125526) 563 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
KOHAKA (125527) 311 22 7.07% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.32% 0% 0% 0% 1
KONAR (125528) 963 45 4.67% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0.21% 0% 0% 0% 0% 0.1% 0% 0% 0% 0% 0% 3
KOSA (125529) 1478 74 5.01% 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.07% 0% 0% 0.07% 0% 0% 0% 0% 0.07% 0% 0% 0% 0% 0% 1
KOSALA (125530) 779 13 1.67% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1
KOSIR (125531) 674 36 5.34% 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0.15% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.74% 0% 0% 0% 0% 0% 6
KUTARABOD (125532) 342 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
LAGARA (125533) 632 20 3.16% 8 1 0 9 1 5 6 6 6 4 0 0 1 0 1.27% 0.16% 0% 1.42% 0.16% 0.79% 0.95% 0.95% 0.95% 0.63% 0% 0% 0.16% 0% 11
LOHARSI (125534) 961 46 4.79% 5 0 0 7 1 3 1 1 6 3 0 0 0 0 0.52% 0% 0% 0.73% 0.1% 0.31% 0.1% 0.1% 0.62% 0.31% 0% 0% 0% 0% 7
MAHKA (263746) 191 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
MEHADI (125535) 746 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
MEKARI (125536) 392 1 0.26% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
MEU (125537) 1129 9 0.8% 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0.09% 0% 0% 0.09% 0% 0.09% 0% 0% 0.09% 0.09% 0% 0% 0% 0% 1
MUDPAR (BA) (125538) 334 4 1.2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
MUDPAR(CHU) (125539) 357 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
MULMULA (125540) 855 148 17.31% 12 4 2 6 3 3 4 4 9 3 0 0 0 0 1.4% 0.47% 0.23% 0.7% 0.35% 0.35% 0.47% 0.47% 1.05% 0.35% 0% 0% 0% 0% 27
NANDELI (125541) 444 81 18.24% 45 1 0 2 1 0 0 0 4 3 1 0 0 0 10.14% 0.23% 0% 0.45% 0.23% 0% 0% 0% 0.9% 0.68% 0.23% 0% 0% 0% 47
PACHARI (125542) 380 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
PADARIYA (125543) 397 1 0.25% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
PAKARIYA (125544) 375 30 8% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
PAMGARH (125545) 1406 14 1% 10 0 0 11 0 8 4 4 7 11 1 0 0 0 0.71% 0% 0% 0.78% 0% 0.57% 0.28% 0.28% 0.5% 0.78% 0.07% 0% 0% 0% 13
PANGAON (125546) 327 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
PENDRI (125547) 415 19 4.58% 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.24% 0% 0% 0.24% 0% 0.24% 0% 0% 0% 0.48% 0% 0% 0% 0% 4
RASOUTA (125548) 754 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
SASAHA (125549) 902 79 8.76% 9 2 1 13 0 4 1 1 4 2 0 5 2 3 1% 0.22% 0.11% 1.44% 0% 0.44% 0.11% 0.11% 0.44% 0.22% 0% 0.55% 0.22% 0.33% 20
SEMARIYA (125550) 202 65 32.18% 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.99% 0.5% 0.5% 0.99% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3
SILLI (125551) 505 36 7.13% 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2
SIRRI (263740) 233 2 0.86% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
TANOUD (125552) 593 71 11.97% 13 0 1 12 1 7 7 7 12 5 0 3 1 3 2.19% 0% 0.17% 2.02% 0.17% 1.18% 1.18% 1.18% 2.02% 0.84% 0% 0.51% 0.17% 0.51% 18