Excluded ST Households

State : CHHATTISGARH (22) >> District : JANJGIR-CHAMPA (379) >> Block : NAWAGARH (3647)
GP Name Total
Households
Total
ST Households
% of
ST Households
No. of Excluded Households with exclusion criteria % of Excluded Households with exclusion criteria Atleast One Exclusion
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning motorized
two/three/four wheelers
/fishing boats
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning mechanized
three/four wheeler
agricultural equipments
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households having kisan
credit card with the credit
limit of Rs.50,000 and above
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households with any
member as
government employee
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households with non-agricultural
enterprises registered
with government
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households with any
member earning more
than Rs. 10,000 p.m
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households paying
income tax
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households paying
professional tax
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households with three
or more rooms with pucca
walls and pucca roof
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households
owning
refrigerator
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning
landline phones
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning 2.5 acres or
more irrigated land with at
least one irrigation equipment
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Household owning 5 acres or
more land irrigated for
two or more crop seasons
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning 7.5 acres or
more land with at least one
irrigation equipment
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning motorized
two/three/four wheelers
/fishing boats
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning mechanized
three/four wheeler
agricultural equipments
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households having kisan
credit card with the credit
limit of Rs.50,000 and above
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households with any
member as
government employee
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households with non-agricultural
enterprises registered
with government
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households with any
member earning more
than Rs. 10,000 p.m
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households paying
income tax
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households paying
professional tax
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households with three
or more rooms with pucca
walls and pucca roof
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households
owning
refrigerator
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning
landline phones
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning 2.5 acres or
more irrigated land with at
least one irrigation equipment
% of Excluded Households with exclusion criteria
Household owning 5 acres or
more land irrigated for
two or more crop seasons
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning 7.5 acres or
more land with at least one
irrigation equipment
AKALTARI (125410) 381 108 28.35% 4 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.05% 0% 0% 0.52% 0% 0% 0% 0% 0.26% 0% 0% 0% 0% 0% 6
AMODA (125411) 688 47 6.83% 2 2 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.29% 0.29% 0.15% 0.44% 0% 0% 0% 0% 0.15% 0% 0% 0% 0% 0% 7
AMORA (125412) 676 36 5.33% 2 7 2 0 1 0 0 0 1 1 0 4 0 2 0.3% 1.04% 0.3% 0% 0.15% 0% 0% 0% 0.15% 0.15% 0% 0.59% 0% 0.3% 8
AVARID (125413) 604 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
BANARI (125414) 917 95 10.36% 6 0 0 4 0 1 1 1 2 3 1 0 0 0 0.65% 0% 0% 0.44% 0% 0.11% 0.11% 0.11% 0.22% 0.33% 0.11% 0% 0% 0% 8
BARBHANTHA (125415) 359 20 5.57% 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.67% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6
BARGAON (125416) 568 1 0.18% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.18% 0% 0% 0% 1
BELHA (125417) 238 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
BHADESAR (125418) 618 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
BHAISADA (125419) 341 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
BHAISMUDI (125420) 409 18 4.4% 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0.24% 0% 0% 0% 0% 0.24% 0% 0% 0.73% 0% 0% 0% 0% 0% 3
BHATHALI (125421) 651 44 6.76% 2 0 0 2 0 3 2 2 3 0 0 1 2 0 0.31% 0% 0% 0.31% 0% 0.46% 0.31% 0.31% 0.46% 0% 0% 0.15% 0.31% 0% 5
BODSARA (125422) 1061 172 16.21% 1 0 0 5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.09% 0% 0% 0.47% 0% 0.09% 0.09% 0.09% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5
BORDA (125423) 214 6 2.8% 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.47% 0% 0% 0.47% 0% 0% 0% 0% 0.47% 0% 0% 0% 0% 0% 2
BUDENA (125424) 584 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
Barbaspur (263669) 140 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
CHAURABHATA (125425) 256 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
CHORBHATTHI (125426) 275 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
DAHIDA (125427) 331 49 14.8% 3 0 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0.91% 0% 0% 0.6% 0% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0% 0% 0% 0% 0% 4
DARRI (125428) 208 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
DEVARI (125429) 330 21 6.36% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0.3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1
DHANELI (125430) 296 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
DHARASHIV (KHOKHARA) (125431) 680 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
DHARASHIV (ROGADA) (125432) 440 22 5% 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0.23% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.45% 0.23% 0% 0% 0% 0% 2
DHURKOT (125433) 889 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
DURPA (125434) 438 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
GANGAJAL (125435) 235 7 2.98% 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 2.55% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6
GAUD (125436) 540 47 8.7% 3 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.56% 0% 0% 0.19% 0% 0% 0.19% 0.19% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3
GHUTHIYA (125437) 470 87 18.51% 2 1 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0.43% 0.21% 0% 0.43% 0% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% 0% 0% 0% 0% 0% 5
GIDHA (125438) 349 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
GODHANA (125439) 820 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
HARDI (125440) 622 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
HATHITIKARA (125441) 231 11 4.76% 1 0 0 2 0 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0.43% 0% 0% 0.87% 0% 0.87% 0.87% 0.87% 0% 0% 0% 0.43% 0% 0% 3
JAGMAHANT (125442) 318 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
KACHANDA (125443) 671 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
KAMATA (125444) 194 1 0.52% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
KANAI (125445) 509 3 0.59% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0.2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1
KANASDA (125446) 326 1 0.31% 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0.31% 0% 0% 0.31% 0% 0.31% 0.31% 0.31% 0% 0.31% 0% 0% 0% 0% 1
KANHAIBAND (125447) 448 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
KANSA (125448) 254 27 10.63% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0% 0% 0% 0.39% 0% 0% 0% 0% 0.39% 0.79% 0% 0% 0% 0% 3
KARMADI (125449) 289 264 91.35% 18 0 0 12 2 6 5 5 6 5 0 0 0 0 6.23% 0% 0% 4.15% 0.69% 2.08% 1.73% 1.73% 2.08% 1.73% 0% 0% 0% 0% 29
KARRA (125450) 239 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
KATAUD (125451) 1097 81 7.38% 7 0 0 8 0 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0.64% 0% 0% 0.73% 0% 0% 0.18% 0.18% 0.27% 0% 0% 0% 0% 0% 13
KERA (125452) 1192 37 3.1% 4 0 0 5 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0.34% 0% 0% 0.42% 0% 0.17% 0.08% 0.08% 0% 0.08% 0.08% 0% 0% 0% 6
KESALA (125453) 495 1 0.2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
KHAIRA (125454) 214 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
KHAIRTAL (125455) 527 1 0.19% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
KHISORA (125456) 377 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
KHOKHARA (125457) 1672 29 1.73% 20 0 0 25 1 17 13 13 1 18 0 0 2 0 1.2% 0% 0% 1.5% 0.06% 1.02% 0.78% 0.78% 0.06% 1.08% 0% 0% 0.12% 0% 26
KHOKHASA (125458) 879 5 0.57% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0.11% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1
KIRIT (125459) 845 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
KOTIYA (263816) 248 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
KUKDA (125460) 401 17 4.24% 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2
KURIYARI (125461) 631 1 0.16% 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.16% 0% 0% 0.16% 0% 0% 0% 0% 0% 0.16% 0% 0% 0% 0% 1
KUTARA (125462) 702 4 0.57% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
KUTHUR (125463) 488 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
MAHANT (125464) 833 17 2.04% 2 14 3 0 2 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0.24% 1.68% 0.36% 0% 0.24% 0% 0% 0% 0% 0.12% 0% 0.36% 0% 0.12% 15
MARKADIH (125465) 187 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
MAUHADIH (125466) 361 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
MENHADA (125467) 431 1 0.23% 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0.23% 0% 0.23% 0.23% 0.23% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1
MISDA (125468) 685 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
MUDPAR (KHISORA) (125470) 405 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
MUDPAR (SHIVRI.) (125469) 593 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
MUNUND (125471) 563 13 2.31% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
NAGARIDIH (125472) 329 24 7.29% 4 0 0 3 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1.22% 0% 0% 0.91% 0% 0% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0% 0% 0% 0% 5
NAWAPARA (125473) 532 63 11.84% 2 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0.38% 0.19% 0% 0.19% 0% 0% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 0% 0% 0% 5
NEGURDIH (125474) 349 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
PACHARI (125475) 352 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
PACHEDA (125476) 447 1 0.22% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
PALI (125477) 666 3 0.45% 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0.15% 0% 0% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0% 0.15% 0% 0% 0% 0% 1
PENDRI (JANJGIR) (125478) 603 7 1.16% 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.17% 0% 0% 0.17% 0% 0.17% 0.17% 0.17% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1
PENDRI (NAWA.) (125479) 305 13 4.26% 1 1 0 0 0 0 1 1 0 10 0 0 0 0 0.33% 0.33% 0% 0% 0% 0% 0.33% 0.33% 0% 3.28% 0% 0% 0% 0% 11
PITHAMPUR (125480) 348 1 0.29% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.29% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1
PONDI (125481) 458 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
PUTPURA (125482) 683 39 5.71% 2 0 0 2 0 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0.29% 0% 0% 0.29% 0% 0.29% 0.15% 0.15% 0.29% 0.15% 0.15% 0% 0% 0% 2
RINGANI (125483) 315 38 12.06% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
ROGADA (125484) 561 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
SALKHAN (125485) 1514 1 0.07% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0.07% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1
SARKHO (125486) 1238 52 4.2% 8 0 0 5 1 2 0 0 2 2 0 0 4 0 0.65% 0% 0% 0.4% 0.08% 0.16% 0% 0% 0.16% 0.16% 0% 0% 0.32% 0% 12
SEMARA (125487) 774 10 1.29% 8 0 0 0 0 2 0 0 9 5 0 0 0 4 1.03% 0% 0% 0% 0% 0.26% 0% 0% 1.16% 0.65% 0% 0% 0% 0.52% 9
SENDARI (125488) 329 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
SINGHUL (125489) 480 24 5% 2 0 0 4 0 1 1 1 2 2 1 0 0 0 0.42% 0% 0% 0.83% 0% 0.21% 0.21% 0.21% 0.42% 0.42% 0.21% 0% 0% 0% 4
SIUD (125490) 453 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
SIVANI (125491) 1043 28 2.68% 3 0 0 3 0 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0.29% 0% 0% 0.29% 0% 0.19% 0.19% 0.19% 0% 0.1% 0% 0% 0% 0% 3
SUKALI (125492) 682 18 2.64% 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.73% 0.73% 0.29% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.29% 0% 7
Sewai (263654) 228 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
TENDUA (125493) 296 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
TENDUBHATHA (125494) 410 98 23.9% 12 2 2 12 0 5 5 5 8 9 1 1 0 1 2.93% 0.49% 0.49% 2.93% 0% 1.22% 1.22% 1.22% 1.95% 2.2% 0.24% 0.24% 0% 0.24% 18
THAKURDIYA (125495) 299 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
TULSI (125496) 417 43 10.31% 1 0 0 2 1 1 1 1 2 3 0 0 0 0 0.24% 0% 0% 0.48% 0.24% 0.24% 0.24% 0.24% 0.48% 0.72% 0% 0% 0% 0% 5
TURI (125497) 315 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
TUSMA (125498) 1042 9 0.86% 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 2 0.19% 0.1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.29% 0% 0% 0.19% 0% 0.19% 6
UDAYBHATHA (125499) 418 62 14.83% 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0% 0% 0% 0.24% 0% 0% 0.24% 0.24% 0% 0.48% 0% 0% 0% 0% 3