Excluded ST Households

State : CHHATTISGARH (22) >> District : JANJGIR-CHAMPA (379) >> Block : BALODA (3643)
GP Name Total
Households
Total
ST Households
% of
ST Households
No. of Excluded Households with exclusion criteria % of Excluded Households with exclusion criteria Atleast One Exclusion
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning motorized
two/three/four wheelers
/fishing boats
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning mechanized
three/four wheeler
agricultural equipments
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households having kisan
credit card with the credit
limit of Rs.50,000 and above
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households with any
member as
government employee
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households with non-agricultural
enterprises registered
with government
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households with any
member earning more
than Rs. 10,000 p.m
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households paying
income tax
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households paying
professional tax
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households with three
or more rooms with pucca
walls and pucca roof
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households
owning
refrigerator
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning
landline phones
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning 2.5 acres or
more irrigated land with at
least one irrigation equipment
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Household owning 5 acres or
more land irrigated for
two or more crop seasons
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning 7.5 acres or
more land with at least one
irrigation equipment
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning motorized
two/three/four wheelers
/fishing boats
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning mechanized
three/four wheeler
agricultural equipments
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households having kisan
credit card with the credit
limit of Rs.50,000 and above
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households with any
member as
government employee
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households with non-agricultural
enterprises registered
with government
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households with any
member earning more
than Rs. 10,000 p.m
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households paying
income tax
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households paying
professional tax
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households with three
or more rooms with pucca
walls and pucca roof
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households
owning
refrigerator
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning
landline phones
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning 2.5 acres or
more irrigated land with at
least one irrigation equipment
% of Excluded Households with exclusion criteria
Household owning 5 acres or
more land irrigated for
two or more crop seasons
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning 7.5 acres or
more land with at least one
irrigation equipment
ANGARKHAR (125144) 525 230 43.81% 4 3 1 5 0 3 1 1 3 0 0 0 0 1 0.76% 0.57% 0.19% 0.95% 0% 0.57% 0.19% 0.19% 0.57% 0% 0% 0% 0% 0.19% 8
AURAIKALA (125145) 692 203 29.34% 6 1 0 7 0 3 3 3 9 5 0 0 0 0 0.87% 0.14% 0% 1.01% 0% 0.43% 0.43% 0.43% 1.3% 0.72% 0% 0% 0% 0% 11
AURAIKHURD (125146) 422 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
BACHHOUD (125147) 610 135 22.13% 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.16% 0% 0% 0.33% 0% 0.16% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2
BAGDABARI (125148) 326 97 29.75% 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0.31% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.61% 0.31% 0% 0% 0% 0% 2
BAKSARA (125149) 463 139 30.02% 18 2 1 12 0 4 3 3 8 4 2 0 0 0 3.89% 0.43% 0.22% 2.59% 0% 0.86% 0.65% 0.65% 1.73% 0.86% 0.43% 0% 0% 0% 23
BALPUR (125150) 364 60 16.48% 4 1 0 2 0 2 1 1 2 1 0 0 0 0 1.1% 0.27% 0% 0.55% 0% 0.55% 0.27% 0.27% 0.55% 0.27% 0% 0% 0% 0% 5
BASANTPUR (125151) 542 30 5.54% 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.18% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.18% 0% 0% 0% 0% 0% 2
BELTUKARI (125152) 504 60 11.9% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
BHILAI (125153) 474 22 4.64% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
BIRGAHANI (BA). (125155) 449 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
BIRGAHANI (CHA) (125154) 1201 33 2.75% 2 0 0 3 0 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0.17% 0% 0% 0.25% 0% 0.17% 0.08% 0.08% 0.17% 0.08% 0% 0% 0% 0% 5
BOKARAMUDA (125156) 346 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
BOKREL (125157) 591 49 8.29% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
BUDGAHAN (125158) 975 119 12.21% 3 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.31% 0% 0.1% 0.21% 0% 0.1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4
CHARPARA (125159) 890 314 35.28% 7 1 0 7 0 5 1 1 5 5 1 2 0 1 0.79% 0.11% 0% 0.79% 0% 0.56% 0.11% 0.11% 0.56% 0.56% 0.11% 0.22% 0% 0.11% 20
DAHKONI (125160) 319 53 16.61% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.63% 0% 0% 0% 0% 0% 2
DEVARI (125161) 395 291 73.67% 10 1 3 2 0 1 0 0 2 2 0 0 3 0 2.53% 0.25% 0.76% 0.51% 0% 0.25% 0% 0% 0.51% 0.51% 0% 0% 0.76% 0% 17
DHORALA (125162) 491 106 21.59% 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2% 0% 0.2% 0.2% 0.41% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4
DOGARI (125163) 712 27 3.79% 5 2 2 3 0 2 1 1 4 2 0 3 1 2 0.7% 0.28% 0.28% 0.42% 0% 0.28% 0.14% 0.14% 0.56% 0.28% 0% 0.42% 0.14% 0.28% 6
GATAWA (125164) 283 122 43.11% 2 0 0 2 0 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0.71% 0% 0% 0.71% 0% 0.71% 0.71% 0.71% 0.35% 0% 0% 0% 0.35% 0% 4
HARDIVISHAL (125165) 446 17 3.81% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.22% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1
HEDASPUR (125166) 644 247 38.35% 29 0 5 13 0 12 12 12 8 4 0 0 3 0 4.5% 0% 0.78% 2.02% 0% 1.86% 1.86% 1.86% 1.24% 0.62% 0% 0% 0.47% 0% 33
JATA (125169) 572 84 14.69% 6 0 0 6 0 2 2 2 4 3 0 0 0 0 1.05% 0% 0% 1.05% 0% 0.35% 0.35% 0.35% 0.7% 0.52% 0% 0% 0% 0% 10
JAVALPUR (125170) 973 65 6.68% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
JERVE (BA) (125167) 755 26 3.44% 3 0 0 2 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0.4% 0% 0% 0.26% 0% 0.13% 0.13% 0.13% 0.13% 0.26% 0% 0% 0% 0% 3
JERVE (CHA) (125168) 698 42 6.02% 4 0 1 3 0 2 1 1 3 0 0 0 0 0 0.57% 0% 0.14% 0.43% 0% 0.29% 0.14% 0.14% 0.43% 0% 0% 0% 0% 0% 8
JHAPELI (263757) 247 53 21.46% 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.4% 0% 0% 0.4% 0.4% 0% 0% 0% 0.4% 0.4% 0% 0% 0% 0% 2
JUNADIH (263755) 318 146 45.91% 4 0 4 3 2 2 1 1 1 2 0 1 1 1 1.26% 0% 1.26% 0.94% 0.63% 0.63% 0.31% 0.31% 0.31% 0.63% 0% 0.31% 0.31% 0.31% 10
KAMRID (125171) 919 84 9.14% 5 0 0 5 2 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0.54% 0% 0% 0.54% 0.22% 0.11% 0.11% 0.11% 0.33% 0% 0% 0% 0% 0% 9
KANDARA (125172) 463 283 61.12% 2 2 1 1 3 1 0 0 4 3 0 0 0 0 0.43% 0.43% 0.22% 0.22% 0.65% 0.22% 0% 0% 0.86% 0.65% 0% 0% 0% 0% 12
KARAMA (125173) 476 312 65.55% 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0% 0% 0.21% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.21% 0% 0% 0% 0% 1
KARMANDA (125174) 566 149 26.33% 11 0 1 12 0 2 1 1 1 2 0 0 0 0 1.94% 0% 0.18% 2.12% 0% 0.35% 0.18% 0.18% 0.18% 0.35% 0% 0% 0% 0% 18
KHAIJA (125175) 809 57 7.05% 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0.12% 0% 0.25% 0.12% 0% 0% 0% 0% 0.12% 0% 0.25% 0% 0% 0% 3
KHISORA (125176) 1013 62 6.12% 11 0 1 7 0 6 2 2 1 2 0 0 0 0 1.09% 0% 0.1% 0.69% 0% 0.59% 0.2% 0.2% 0.1% 0.2% 0% 0% 0% 0% 12
KHOHA (125177) 416 94 22.6% 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.24% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.24% 0% 0% 0% 0% 0% 1
KORBI (125178) 343 8 2.33% 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.29% 0% 0% 0.29% 0% 0.29% 0% 0% 0.29% 0% 0% 0% 0% 0% 1
KOSMANDA (125179) 1774 5 0.28% 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0.06% 0% 0.06% 0.06% 0.06% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1
KUDARI (125180) 339 200 59% 5 1 0 7 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 1.47% 0.29% 0% 2.06% 0% 0.59% 0.59% 0.59% 0.59% 0% 0% 0% 0% 0% 11
KULIPOTA (125181) 424 20 4.72% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
KURAMA (125183) 448 32 7.14% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
KURDA (125182) 1127 42 3.73% 3 0 0 3 0 3 1 1 2 1 0 0 0 0 0.27% 0% 0% 0.27% 0% 0.27% 0.09% 0.09% 0.18% 0.09% 0% 0% 0% 0% 6
Kerakachar (264083) 379 271 71.5% 2 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0.53% 0% 0% 0.53% 0.53% 0% 0% 0% 0.53% 0% 0% 0% 0.26% 0% 7
LACHHANPUR (125184) 718 40 5.57% 4 0 1 1 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0.56% 0% 0.14% 0.14% 0% 0% 0.14% 0.14% 0.56% 0% 0% 0% 0% 0% 8
MADAWA (125185) 524 114 21.76% 11 1 1 11 0 3 2 2 3 1 0 0 8 0 2.1% 0.19% 0.19% 2.1% 0% 0.57% 0.38% 0.38% 0.57% 0.19% 0% 0% 1.53% 0% 24
MAHUDA (CHA) (125186) 361 76 21.05% 2 0 2 2 1 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0.55% 0% 0.55% 0.55% 0.28% 0.55% 0.55% 0.55% 0% 0.28% 0% 0% 0% 0% 5
MAHUDA BA. (125187) 612 129 21.08% 5 1 0 2 2 2 2 2 4 2 0 0 0 0 0.82% 0.16% 0% 0.33% 0.33% 0.33% 0.33% 0.33% 0.65% 0.33% 0% 0% 0% 0% 7
NAVAGAON (125188) 506 409 80.83% 12 2 4 6 2 3 0 0 7 4 1 0 0 0 2.37% 0.4% 0.79% 1.19% 0.4% 0.59% 0% 0% 1.38% 0.79% 0.2% 0% 0% 0% 19
NAVAPARA (BA). (125190) 520 29 5.58% 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.38% 0.19% 0% 0.19% 0% 0.19% 0% 0% 0% 0% 0.19% 0% 0% 0% 4
NAVAPARA (KHA) (125189) 563 75 13.32% 4 1 0 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0.71% 0.18% 0% 0.53% 0% 0% 0% 0% 0.18% 0.36% 0% 0% 0% 0% 7
NAVGAVA (125191) 508 20 3.94% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0.39% 0% 0% 0% 0% 0.2% 0% 0% 0% 0% 0% 2
PAHARIYA (125192) 631 110 17.43% 10 0 0 8 2 4 1 1 8 2 0 0 0 0 1.58% 0% 0% 1.27% 0.32% 0.63% 0.16% 0.16% 1.27% 0.32% 0% 0% 0% 0% 22
PANTORA (125193) 737 149 20.22% 4 0 0 5 1 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0.54% 0% 0% 0.68% 0.14% 0.27% 0.14% 0.14% 0.27% 0.14% 0% 0% 0% 0% 7
PARSADA (125194) 298 71 23.83% 2 0 0 3 0 0 0 0 6 1 0 0 2 0 0.67% 0% 0% 1.01% 0% 0% 0% 0% 2.01% 0.34% 0% 0% 0.67% 0% 7
PISAUD (125195) 970 15 1.55% 4 1 1 3 0 3 3 3 1 1 1 0 0 0 0.41% 0.1% 0.1% 0.31% 0% 0.31% 0.31% 0.31% 0.1% 0.1% 0.1% 0% 0% 0% 4
PONCH (125196) 423 20 4.73% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
Panora (264081) 384 138 35.94% 6 0 0 6 2 5 1 1 2 3 2 0 0 0 1.56% 0% 0% 1.56% 0.52% 1.3% 0.26% 0.26% 0.52% 0.78% 0.52% 0% 0% 0% 10
Purena (264082) 342 59 17.25% 4 0 1 4 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 1.17% 0% 0.29% 1.17% 0% 0.29% 0% 0% 0% 0.58% 0% 0% 0.58% 0% 7
RAINPUR (125197) 388 242 62.37% 10 0 0 1 1 0 1 1 4 1 0 0 3 0 2.58% 0% 0% 0.26% 0.26% 0% 0.26% 0.26% 1.03% 0.26% 0% 0% 0.77% 0% 17
RASOTA (125198) 527 12 2.28% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.19% 0% 0% 0% 0% 0% 1
SIVANI (125199) 1998 138 6.91% 6 1 0 10 0 8 5 5 7 4 1 0 0 0 0.3% 0.05% 0% 0.5% 0% 0.4% 0.25% 0.25% 0.35% 0.2% 0.05% 0% 0% 0% 17
Sonbarsa (264084) 294 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
UCHHABHITTHI (125200) 404 106 26.24% 8 2 1 9 1 3 3 3 2 2 1 0 0 0 1.98% 0.5% 0.25% 2.23% 0.25% 0.74% 0.74% 0.74% 0.5% 0.5% 0.25% 0% 0% 0% 12
UDEBAND (125201) 523 24 4.59% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.19% 0% 0% 0% 0% 0% 1