Excluded ST Households

State : CHHATTISGARH (22) >> District : JANJGIR-CHAMPA (379) >> Block : BAMHINDIH (3642)
GP Name Total
Households
Total
ST Households
% of
ST Households
No. of Excluded Households with exclusion criteria % of Excluded Households with exclusion criteria Atleast One Exclusion
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning motorized
two/three/four wheelers
/fishing boats
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning mechanized
three/four wheeler
agricultural equipments
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households having kisan
credit card with the credit
limit of Rs.50,000 and above
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households with any
member as
government employee
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households with non-agricultural
enterprises registered
with government
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households with any
member earning more
than Rs. 10,000 p.m
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households paying
income tax
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households paying
professional tax
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households with three
or more rooms with pucca
walls and pucca roof
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households
owning
refrigerator
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning
landline phones
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning 2.5 acres or
more irrigated land with at
least one irrigation equipment
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Household owning 5 acres or
more land irrigated for
two or more crop seasons
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning 7.5 acres or
more land with at least one
irrigation equipment
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning motorized
two/three/four wheelers
/fishing boats
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning mechanized
three/four wheeler
agricultural equipments
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households having kisan
credit card with the credit
limit of Rs.50,000 and above
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households with any
member as
government employee
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households with non-agricultural
enterprises registered
with government
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households with any
member earning more
than Rs. 10,000 p.m
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households paying
income tax
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households paying
professional tax
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households with three
or more rooms with pucca
walls and pucca roof
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households
owning
refrigerator
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning
landline phones
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning 2.5 acres or
more irrigated land with at
least one irrigation equipment
% of Excluded Households with exclusion criteria
Household owning 5 acres or
more land irrigated for
two or more crop seasons
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning 7.5 acres or
more land with at least one
irrigation equipment
AFARID (125097) 1074 88 8.19% 7 0 0 5 0 3 3 3 5 2 0 0 0 0 0.65% 0% 0% 0.47% 0% 0.28% 0.28% 0.28% 0.47% 0.19% 0% 0% 0% 0% 11
AMARUWA (125098) 448 35 7.81% 3 0 0 3 0 3 2 2 1 2 0 0 0 0 0.67% 0% 0% 0.67% 0% 0.67% 0.45% 0.45% 0.22% 0.45% 0% 0% 0% 0% 3
BAGHAUDA (125099) 525 56 10.67% 6 1 0 2 2 0 0 0 1 4 1 0 0 0 1.14% 0.19% 0% 0.38% 0.38% 0% 0% 0% 0.19% 0.76% 0.19% 0% 0% 0% 10
BAMHANIDIH (125100) 1406 54 3.84% 9 1 0 14 0 7 5 5 6 5 0 0 0 0 0.64% 0.07% 0% 1% 0% 0.5% 0.36% 0.36% 0.43% 0.36% 0% 0% 0% 0% 16
BANDABHARA (125101) 314 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
BANSULA (125102) 339 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
BASANTPUR (125103) 405 76 18.77% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.49% 0.49% 0% 0% 0% 0% 4
BHADARA (125104) 310 94 30.32% 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.32% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.32% 0.32% 0% 0% 0% 0% 2
BIRRA (125105) 1499 44 2.94% 7 0 0 10 0 6 2 2 7 6 0 2 3 2 0.47% 0% 0% 0.67% 0% 0.4% 0.13% 0.13% 0.47% 0.4% 0% 0.13% 0.2% 0.13% 13
BORSI (125106) 312 33 10.58% 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.32% 0% 0% 0.64% 0% 0% 0% 0% 0.32% 0.32% 0% 0% 0% 0% 3
CHORHADEORI (263781) 254 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
CHORIYA (125107) 1258 119 9.46% 8 2 0 7 0 4 4 4 10 6 0 2 1 1 0.64% 0.16% 0% 0.56% 0% 0.32% 0.32% 0.32% 0.79% 0.48% 0% 0.16% 0.08% 0.08% 15
DARANG (125108) 495 45 9.09% 4 0 1 3 0 1 0 0 1 6 0 0 0 0 0.81% 0% 0.2% 0.61% 0% 0.2% 0% 0% 0.2% 1.21% 0% 0% 0% 0% 11
DARRIBANJAR (263782) 383 16 4.18% 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.26% 0% 0% 0.26% 0% 0.26% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1
DEVARI (125109) 549 20 3.64% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
DEVRANI (125110) 325 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
DURAPA (125111) 479 65 13.57% 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.42% 0% 0% 0.42% 0% 0% 0% 0% 0.21% 0% 0% 0% 0% 0% 3
GATWA (263783) 217 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
GIDHAURI (125112) 635 131 20.63% 5 0 0 2 0 1 0 0 10 2 1 0 0 0 0.79% 0% 0% 0.31% 0% 0.16% 0% 0% 1.57% 0.31% 0.16% 0% 0% 0% 14
GOVINDA (125113) 402 54 13.43% 1 0 1 2 0 0 1 1 1 0 0 3 1 1 0.25% 0% 0.25% 0.5% 0% 0% 0.25% 0.25% 0.25% 0% 0% 0.75% 0.25% 0.25% 6
HATHNEWARA (125114) 842 90 10.69% 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.48% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.12% 0.12% 0% 0% 0% 0% 5
JHARANA (125115) 355 9 2.54% 2 0 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0.56% 0% 0% 0.56% 0% 0.56% 0.28% 0.28% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2
JHARRA (125116) 362 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
KACHANDA (125117) 484 130 26.86% 6 0 0 2 0 1 0 0 4 2 0 0 0 0 1.24% 0% 0% 0.41% 0% 0.21% 0% 0% 0.83% 0.41% 0% 0% 0% 0% 9
KADARI (125118) 500 64 12.8% 7 1 0 8 0 4 3 3 10 1 0 0 0 1 1.4% 0.2% 0% 1.6% 0% 0.8% 0.6% 0.6% 2% 0.2% 0% 0% 0% 0.2% 14
KAPISDA (125119) 488 1 0.2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
KARNAUD (125120) 830 34 4.1% 3 1 0 3 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0.36% 0.12% 0% 0.36% 0% 0.24% 0.12% 0.12% 0.12% 0% 0.12% 0% 0% 0% 5
KHAMHIA (125121) 411 10 2.43% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
KHAPRIDIH (263780) 284 129 45.42% 8 0 0 13 0 8 6 6 7 6 0 0 0 0 2.82% 0% 0% 4.58% 0% 2.82% 2.11% 2.11% 2.46% 2.11% 0% 0% 0% 0% 17
KUMHARIKALA (125122) 368 7 1.9% 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.27% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.27% 0.27% 0% 0% 0% 0% 1
LACHHANPUR (125123) 271 12 4.43% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
LAKHALI (125124) 382 89 23.3% 7 0 0 4 0 4 3 3 5 4 1 1 0 0 1.83% 0% 0% 1.05% 0% 1.05% 0.79% 0.79% 1.31% 1.05% 0.26% 0.26% 0% 0% 11
LAKHURI (125125) 489 4 0.82% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
MAUHADIH CH (263785) 266 103 38.72% 2 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.75% 0% 0% 1.13% 0% 0% 0% 0% 0.38% 0.38% 0% 0% 0% 0% 4
MOHGAON (263786) 358 3 0.84% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
NAKTIDIH (125126) 303 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
NAWAGAON (125127) 563 214 38.01% 14 0 0 15 0 6 9 9 11 5 0 0 0 0 2.49% 0% 0% 2.66% 0% 1.07% 1.6% 1.6% 1.95% 0.89% 0% 0% 0% 0% 28
PACHORI (125128) 451 46 10.2% 2 1 0 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0.44% 0.22% 0% 0.67% 0% 0.44% 0.22% 0.22% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6
PARSAPALI CH (263784) 265 3 1.13% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0.38% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1
PIPARDA (125129) 535 90 16.82% 10 0 3 7 1 4 1 1 6 5 0 4 0 0 1.87% 0% 0.56% 1.31% 0.19% 0.75% 0.19% 0.19% 1.12% 0.93% 0% 0.75% 0% 0% 19
PONDIKALA (125130) 416 137 32.93% 6 0 0 2 0 1 0 0 7 1 0 0 0 0 1.44% 0% 0% 0.48% 0% 0.24% 0% 0% 1.68% 0.24% 0% 0% 0% 0% 11
PONDISHANKAR (125131) 1157 33 2.85% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0.09% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1
PUCHHELI (125132) 273 213 78.02% 16 2 3 7 0 1 3 3 15 1 0 1 0 1 5.86% 0.73% 1.1% 2.56% 0% 0.37% 1.1% 1.1% 5.49% 0.37% 0% 0.37% 0% 0.37% 26
RISDA (125133) 442 107 24.21% 2 0 1 1 0 1 1 1 5 1 0 0 0 0 0.45% 0% 0.23% 0.23% 0% 0.23% 0.23% 0.23% 1.13% 0.23% 0% 0% 0% 0% 8
ROHADA (125134) 308 10 3.25% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.32% 0% 0% 0% 0% 0% 1
SANJAYGRAM (125135) 415 70 16.87% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
SARHAR (125136) 953 56 5.88% 2 0 0 2 0 1 0 0 2 3 0 0 0 1 0.21% 0% 0% 0.21% 0% 0.1% 0% 0% 0.21% 0.31% 0% 0% 0% 0.1% 3
SARWANI (125137) 519 1 0.19% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
SEMARIYA (125138) 542 5 0.92% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
SILADEHI (125139) 841 1 0.12% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
SONADAH (125140) 435 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
SONAIDIH (125141) 381 79 20.73% 1 0 3 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0.26% 0% 0.79% 0% 0% 0% 0.26% 0.26% 0.52% 0.26% 0% 0% 0% 0% 6
SOTHI (125142) 825 151 18.3% 14 1 0 8 0 2 0 0 6 1 0 2 0 0 1.7% 0.12% 0% 0.97% 0% 0.24% 0% 0% 0.73% 0.12% 0% 0.24% 0% 0% 17
TALDEVARI (125143) 629 1 0.16% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0