House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : WEST GODAVARI (523) >> Block : PODURU (5743)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
APPANACHERUVU (214965) 2295 812 35.38% 769 43 0 33.51% 1.87% 0%
GUMMULURU (214966) 1503 552 36.73% 540 12 0 35.93% 0.8% 0%
JAGANNATHAPURAM (214967) 572 280 48.95% 258 18 4 45.1% 3.15% 0.7%
JINNURU (214968) 1996 413 20.69% 324 87 2 16.23% 4.36% 0.1%
K.CHIKKALA (214969) 871 195 22.39% 188 6 1 21.58% 0.69% 0.11%
KAVITAM (214970) 1978 390 19.72% 299 67 24 15.12% 3.39% 1.21%
MATTAPARRU (214971) 1068 249 23.31% 226 23 0 21.16% 2.15% 0%
MINIMINCHILIPADU (214972) 192 90 46.88% 90 0 0 46.88% 0% 0%
P.POLAVARAM (214973) 392 98 25% 81 9 8 20.66% 2.3% 2.04%
PANDITHAVALLURU (214974) 1478 374 25.3% 343 30 1 23.21% 2.03% 0.07%
PENUMADHAM (214975) 2295 812 35.38% 769 43 0 33.51% 1.87% 0%
PODURU (214976) 2398 474 19.77% 415 59 0 17.31% 2.46% 0%
RAVIPADU (214977) 364 131 35.99% 125 6 0 34.34% 1.65% 0%
THURPUPALEM (214978) 1478 374 25.3% 343 30 1 23.21% 2.03% 0.07%
VADDIPARRU (214979) 565 156 27.61% 145 11 0 25.66% 1.95% 0%
VEDANGI (214980) 1501 370 24.65% 342 22 5 22.78% 1.47% 0.33%