House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : WEST GODAVARI (523) >> Block : PERAVALI (5742)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
AJJARAM (214947) 779 218 27.98% 188 21 9 24.13% 2.7% 1.16%
ANNAVARAPPADU (214948) 1899 189 9.95% 173 16 0 9.11% 0.84% 0%
KADIMPADU (214949) 1191 236 19.82% 212 16 8 17.8% 1.34% 0.67%
KAKARAPARRU (214950) 1642 172 10.48% 157 15 0 9.56% 0.91% 0%
KANURU (214951) 1767 308 17.43% 252 56 0 14.26% 3.17% 0%
KANURU AGRAHARAM (214952) 718 110 15.32% 102 8 0 14.21% 1.11% 0%
KAPAVARAM (214953) 940 149 15.85% 139 10 0 14.79% 1.06% 0%
KHANDAVALLI (214954) 3736 907 24.28% 813 94 0 21.76% 2.52% 0%
KOTHAPALLI AGRAHARAM (214955) 502 104 20.72% 88 16 0 17.53% 3.19% 0%
MALLESVARAM (214956) 1899 189 9.95% 173 16 0 9.11% 0.84% 0%
MUKKAMALA (214957) 1399 150 10.72% 145 5 0 10.36% 0.36% 0%
NADUPALLI (214958) 970 308 31.75% 288 20 0 29.69% 2.06% 0%
NALLAKULAVARIPALEM (214959) 502 104 20.72% 88 16 0 17.53% 3.19% 0%
PERAVALI (214960) 1481 299 20.19% 222 73 4 14.99% 4.93% 0.27%
PITTALA VEMAVARAM (214961) 1191 236 19.82% 212 16 8 17.8% 1.34% 0.67%
TEEPARRU (214962) 929 206 22.17% 180 16 10 19.38% 1.72% 1.08%
USULUMARRU (214963) 847 157 18.54% 129 27 1 15.23% 3.19% 0.12%
VENKATARAYAPURAM (214964) 1642 172 10.48% 157 15 0 9.56% 0.91% 0%