House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : WEST GODAVARI (523) >> Block : LINGAPALEM (5729)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ASANNAGUDEM (214672) 427 160 37.47% 158 1 1 37% 0.23% 0.23%
AYYAPARAJUGUDEM (214673) 1038 468 45.09% 455 8 5 43.83% 0.77% 0.48%
BADARALA (214674) 232 20 8.62% 18 2 0 7.76% 0.86% 0%
BHOGOLU (214675) 1494 511 34.2% 491 18 1 32.86% 1.2% 0.07%
DHARMAJIGUDEM (214676) 2361 931 39.43% 919 10 2 38.92% 0.42% 0.08%
K.GOKAVARAM (214677) 1700 1082 63.65% 1048 27 7 61.65% 1.59% 0.41%
KALARAYANAGUDEM (214678) 681 255 37.44% 241 14 0 35.39% 2.06% 0%
KONIJERLA (214679) 253 143 56.52% 143 0 0 56.52% 0% 0%
KOTTAPALLI (214680) 795 211 26.54% 203 3 5 25.53% 0.38% 0.63%
LINGAPALEM (214681) 888 333 37.5% 319 14 0 35.92% 1.58% 0%
MATTAMGUDEM (214682) 728 297 40.8% 290 5 2 39.84% 0.69% 0.27%
MUDICHARLA (214683) 573 211 36.82% 203 0 8 35.43% 0% 1.4%
MULAGALAMPADU (214684) 543 247 45.49% 242 5 0 44.57% 0.92% 0%
NARASANNAPALEM (214685) 1494 511 34.2% 491 18 1 32.86% 1.2% 0.07%
PUPPALAVARIGUDEM (214686) 386 109 28.24% 106 3 0 27.46% 0.78% 0%
RANGAPURAM (214687) 499 163 32.67% 156 7 0 31.26% 1.4% 0%
SINGAGUDEM (214688) 602 230 38.21% 227 2 1 37.71% 0.33% 0.17%
T.CH.R.PALEM (214689) 743 334 44.95% 310 0 3 41.72% 0% 0.4%
VEMULAPALLI (214690) 599 344 57.43% 335 9 0 55.93% 1.5% 0%
YEDAVALLI (214691) 755 297 39.34% 272 0 18 36.03% 0% 2.38%