House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : WEST GODAVARI (523) >> Block : DENDULURU (5715)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
CHALACHINTALAPUDI (214400) 2188 236 10.79% 229 7 0 10.47% 0.32% 0%
DENDULURU (214401) 3233 748 23.14% 719 24 5 22.24% 0.74% 0.15%
DOSAPADU (214402) 466 296 63.52% 263 0 0 56.44% 0% 0%
GALAYAGDUEM (214403) 1372 482 35.13% 459 22 1 33.45% 1.6% 0.07%
GANGANNAGUDEM (214404) 736 112 15.22% 110 2 0 14.95% 0.27% 0%
GOPANNAPALEM (214405) 1438 502 34.91% 456 27 19 31.71% 1.88% 1.32%
JOGGANNAPALEM (214406) 736 112 15.22% 110 2 0 14.95% 0.27% 0%
KOTHAGUDEM (214407) 1150 362 31.48% 355 6 1 30.87% 0.52% 0.09%
KOVVALI (214408) 2652 519 19.57% 504 11 1 19% 0.41% 0.04%
MEDINARAVUPALEM (214409) 746 178 23.86% 166 7 3 22.25% 0.94% 0.4%
MUPPAVARAM (214410) 307 256 83.39% 240 15 1 78.18% 4.89% 0.33%
PERUGUDEM (214411) 1261 124 9.83% 119 5 0 9.44% 0.4% 0%
POTUNURU (214412) 2038 433 21.25% 342 5 0 16.78% 0.25% 0%
RAMARAOGUDEM (214413) 607 348 57.33% 325 17 3 53.54% 2.8% 0.49%
SANIGUDEM (214414) 275 99 36% 87 1 11 31.64% 0.36% 4%
SOMAVARAPPADU (214415) 991 337 34.01% 332 5 0 33.5% 0.5% 0%
SRIRAMAVARAM (214416) 590 231 39.15% 224 7 0 37.97% 1.19% 0%