House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : WEST GODAVARI (523) >> Block : ATTILI (5709)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ARAVALLI (214290) 1388 181 13.04% 169 11 1 12.18% 0.79% 0.07%
ATTILI (214291) 6612 765 11.57% 550 209 0 8.32% 3.16% 0%
BALLIPADU (214292) 1133 152 13.42% 142 10 0 12.53% 0.88% 0%
DANTHUPALLE (214293) 1388 181 13.04% 169 11 1 12.18% 0.79% 0.07%
EDURU (214294) 610 193 31.64% 180 10 3 29.51% 1.64% 0.49%
GUMMAMPADU (214295) 596 180 30.2% 131 48 1 21.98% 8.05% 0.17%
K.SAMUDRAPUGATTU (214296) 6612 765 11.57% 550 209 0 8.32% 3.16% 0%
KANCHUMARRU (214297) 553 176 31.83% 161 15 0 29.11% 2.71% 0%
KOMMARA (214298) 834 278 33.33% 236 24 1 28.3% 2.88% 0.12%
LAKSHMINARAYANAPURAM (214299) 1626 302 18.57% 262 35 5 16.11% 2.15% 0.31%
MANCHILI (214300) 1596 320 20.05% 278 40 2 17.42% 2.51% 0.13%
PALI (214301) 828 39 4.71% 31 8 0 3.74% 0.97% 0%
PALURU (214302) 821 256 31.18% 242 13 1 29.48% 1.58% 0.12%
SKINNERAPURAM (214303) 571 165 28.9% 136 29 0 23.82% 5.08% 0%
TIRUPATIPURAM (214304) 1000 68 6.8% 60 7 0 6% 0.7% 0%
UNIKILI (214305) 1626 302 18.57% 262 35 5 16.11% 2.15% 0.31%
VARADALLAPALEM (214306) 6612 765 11.57% 550 209 0 8.32% 3.16% 0%
VARIGHEDU (214307) 1239 203 16.38% 194 9 0 15.66% 0.73% 0%