House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : VIZIANAGARAM (521) >> Block : THERLAM (5654)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
AMITY (213180) 651 70 10.75% 21 49 0 3.23% 7.53% 0%
ARASABALAGA (213181) 647 76 11.75% 75 1 0 11.59% 0.15% 0%
CHEEKATIPETA (213182) 477 76 15.93% 75 1 0 15.72% 0.21% 0%
CHINNAYAPETA (213183) 358 8 2.23% 8 0 0 2.23% 0% 0%
D.GADABAVALASA (213184) 455 57 12.53% 57 0 0 12.53% 0% 0%
GANGANNAPADU (213185) 435 18 4.14% 17 0 1 3.91% 0% 0.23%
GAPALAVALASA (213186) 461 105 22.78% 104 1 0 22.56% 0.22% 0%
GOLUGUVALSA (213187) 190 19 10% 19 0 0 10% 0% 0%
KAGAM (213188) 493 123 24.95% 121 2 0 24.54% 0.41% 0%
KAVIRAYANIVALASA (213189) 311 2 0.64% 2 0 0 0.64% 0% 0%
KORATAM (213190) 439 67 15.26% 67 0 0 15.26% 0% 0%
KUNAYAVALASA (213191) 792 45 5.68% 44 1 0 5.56% 0.13% 0%
KUSUMURU (213192) 492 74 15.04% 73 1 0 14.84% 0.2% 0%
LINGAPURAM (213193) 302 30 9.93% 30 0 0 9.93% 0% 0%
LOCHERLA (213194) 813 173 21.28% 171 0 2 21.03% 0% 0.25%
MADHAVARANGARAYAPURAM (213195) 323 5 1.55% 5 0 0 1.55% 0% 0%
N.BURJAVALSA (213196) 155 18 11.61% 18 0 0 11.61% 0% 0%
NANDABALAGA (213197) 850 77 9.06% 77 0 0 9.06% 0% 0%
NANDIGAM (213198) 635 67 10.55% 66 1 0 10.39% 0.16% 0%
NEMALAM (213199) 703 138 19.63% 136 2 0 19.35% 0.28% 0%
PAMULAVALASA (213200) 493 123 24.95% 121 2 0 24.54% 0.41% 0%
PANUKUVALASA (213201) 586 105 17.92% 104 1 0 17.75% 0.17% 0%
PERUMALI (213202) 720 156 21.67% 147 7 0 20.42% 0.97% 0%
PUNUVALASA (213203) 502 101 20.12% 101 0 0 20.12% 0% 0%
RAJAYYAPETA (213204) 226 6 2.65% 5 1 0 2.21% 0.44% 0%
RANGAPPAVALASA (213205) 1569 255 16.25% 243 12 0 15.49% 0.76% 0%
SATHIVADA (213206) 190 22 11.58% 21 1 0 11.05% 0.53% 0%
SUNDARADA (213207) 428 73 17.06% 72 0 1 16.82% 0% 0.23%
THERLAM (213208) 1377 231 16.78% 219 12 0 15.9% 0.87% 0%
UDDAVOLU (213209) 766 177 23.11% 172 2 3 22.45% 0.26% 0.39%
VELAGAVALASA (213210) 268 30 11.19% 30 0 0 11.19% 0% 0%
VIJAYARAMPURAM (213211) 589 61 10.36% 57 1 3 9.68% 0.17% 0.51%