House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : VIZIANAGARAM (521) >> Block : PUSAPATIREGA (5649)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ALLADIPALEM (213042) 308 44 14.29% 44 0 0 14.29% 0% 0%
CH AGRAHARAM (213043) 820 46 5.61% 30 16 0 3.66% 1.95% 0%
CHALLAVANITHOTA (213044) 1814 114 6.28% 112 1 1 6.17% 0.06% 0.06%
CHINTAPALLI (213045) 1313 53 4.04% 53 0 0 4.04% 0% 0%
CHOWDAVADA (213046) 529 32 6.05% 32 0 0 6.05% 0% 0%
GOVINDAPURAM (213047) 552 37 6.7% 35 2 0 6.34% 0.36% 0%
GUMPAM (213048) 567 30 5.29% 30 0 0 5.29% 0% 0%
K.AGRAHARAM (213049) 415 113 27.23% 110 3 0 26.51% 0.72% 0%
KANDIVALASA (213050) 442 72 16.29% 63 9 0 14.25% 2.04% 0%
KANIMELLA (213051) 505 95 18.81% 91 4 0 18.02% 0.79% 0%
KANIMETTA (213052) 362 49 13.54% 47 2 0 12.98% 0.55% 0%
KOLLAYYAVALASA (213053) 772 61 7.9% 61 0 0 7.9% 0% 0%
KONADA (213054) 2205 47 2.13% 46 0 1 2.09% 0% 0.05%
KOPPERLA (213055) 530 61 11.51% 56 4 1 10.57% 0.75% 0.19%
KUMILI (213056) 1692 259 15.31% 256 3 0 15.13% 0.18% 0%
LP PALEM (213057) 302 19 6.29% 19 0 0 6.29% 0% 0%
NADIPALLI (213058) 218 51 23.39% 49 2 0 22.48% 0.92% 0%
PARAPURAM (213059) 532 56 10.53% 54 2 0 10.15% 0.38% 0%
PASUPAM (213060) 332 23 6.93% 23 0 0 6.93% 0% 0%
PATHIVADA (213061) 1009 23 2.28% 22 0 1 2.18% 0% 0.1%
PPREGA (213062) 1286 175 13.61% 166 8 1 12.91% 0.62% 0.08%
PUSAPATIPALEM (213063) 170 27 15.88% 27 0 0 15.88% 0% 0%
RELLIVALASA (213064) 1814 114 6.28% 112 1 1 6.17% 0.06% 0.06%
TIPPALAVALASA (213065) 2205 47 2.13% 46 0 1 2.09% 0% 0.05%
VELUDURU (213066) 2205 47 2.13% 46 0 1 2.09% 0% 0.05%
VEMPADAM (213067) 800 65 8.12% 65 0 0 8.12% 0% 0%
YERUKONDA (213068) 351 53 15.1% 52 1 0 14.81% 0.28% 0%