House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : VIZIANAGARAM (521) >> Block : MERAKAMUDIDAM (5645)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
BHEEMAVARAM (212936) 381 90 23.62% 89 1 0 23.36% 0.26% 0%
BHYRIPURAM (212937) 630 74 11.75% 71 3 0 11.27% 0.48% 0%
BILLALAVALASA (212938) 241 70 29.05% 70 0 0 29.05% 0% 0%
BUDARAYAVALASA (212939) 610 3 0.49% 3 0 0 0.49% 0% 0%
CHELLAPURAM (212940) 427 54 12.65% 51 2 1 11.94% 0.47% 0.23%
CHINA BANTUPALLI (212941) 549 22 4.01% 22 0 0 4.01% 0% 0%
GADILA MARRIVALASA (212942) 348 1 0.29% 1 0 0 0.29% 0% 0%
GARBHAM (212943) 1999 139 6.95% 131 6 2 6.55% 0.3% 0.1%
GARUGUBILLI (212944) 753 49 6.51% 49 0 0 6.51% 0% 0%
GOLLALAVALASA (212945) 509 26 5.11% 26 0 0 5.11% 0% 0%
GOTTIPALLI (212946) 99 12 12.12% 12 0 0 12.12% 0% 0%
IPPALAVALASA (212947) 322 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
KONDALAVERU (212948) 451 40 8.87% 40 0 0 8.87% 0% 0%
KORLAM (212949) 549 23 4.19% 21 2 0 3.83% 0.36% 0%
M.RAVIVALASA (212950) 352 8 2.27% 8 0 0 2.27% 0% 0%
MERAKAMUDIDAM (212951) 1036 181 17.47% 174 5 2 16.8% 0.48% 0.19%
PULIGUMMI (212952) 327 9 2.75% 9 0 0 2.75% 0% 0%
RACHAGUMADAM (212953) 249 87 34.94% 87 0 0 34.94% 0% 0%
RAMAYYAVALASA (212954) 469 105 22.39% 105 0 0 22.39% 0% 0%
SATHAMMAVALASA (212955) 432 123 28.47% 123 0 0 28.47% 0% 0%
SOMALINGAPURAM (212956) 484 60 12.4% 60 0 0 12.4% 0% 0%
UTTARAVALLI (212957) 1237 179 14.47% 168 11 0 13.58% 0.89% 0%
VOOTAPALLI (212958) 499 19 3.81% 19 0 0 3.81% 0% 0%
YADIKA (212959) 310 63 20.32% 63 0 0 20.32% 0% 0%