House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : VIZIANAGARAM (521) >> Block : JAMI (5637)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ALAMANDA (212719) 1487 155 10.42% 146 4 5 9.82% 0.27% 0.34%
ANNAMRAJUPETA (212720) 923 75 8.13% 74 0 1 8.02% 0% 0.11%
ATTADA (212721) 396 13 3.28% 13 0 0 3.28% 0% 0%
BHEEMASINGI (212722) 1124 43 3.83% 43 0 0 3.83% 0% 0%
CHINTADA (212723) 314 40 12.74% 40 0 0 12.74% 0% 0%
GODUKOMMU (212724) 243 79 32.51% 76 1 2 31.28% 0.41% 0.82%
JADDETIVALASA (212725) 335 76 22.69% 48 3 25 14.33% 0.9% 7.46%
JAGARAM (212726) 537 91 16.95% 80 8 3 14.9% 1.49% 0.56%
JAMI (212727) 3073 438 14.25% 422 15 1 13.73% 0.49% 0.03%
JANNIVALASA (212728) 180 41 22.78% 40 0 1 22.22% 0% 0.56%
KALAGADA (212729) 459 42 9.15% 41 1 0 8.93% 0.22% 0%
KUMARAM (212730) 749 81 10.81% 77 4 0 10.28% 0.53% 0%
LAKSHMIPURAM (212731) 3410 524 15.37% 507 16 1 14.87% 0.47% 0.03%
LOTLAPALLI (212732) 419 39 9.31% 39 0 0 9.31% 0% 0%
MOKHASA KOTHAVALASA (212733) 728 95 13.05% 91 4 0 12.5% 0.55% 0%
PAVADA (212734) 177 23 12.99% 23 0 0 12.99% 0% 0%
RAMABHADRAPURAM (212735) 416 48 11.54% 48 0 0 11.54% 0% 0%
RAMAYYAPALEM (212736) 3073 438 14.25% 422 15 1 13.73% 0.49% 0.03%
SASANAPALLI (212737) 527 45 8.54% 45 0 0 8.54% 0% 0%
SIRIKIPALEM (212738) 321 86 26.79% 85 1 0 26.48% 0.31% 0%
THANAVARAM (212739) 350 44 12.57% 44 0 0 12.57% 0% 0%
THANDRANGI (212740) 572 33 5.77% 32 0 1 5.59% 0% 0.17%
V.R.PALEM (212741) 452 30 6.64% 30 0 0 6.64% 0% 0%
VENNE (212742) 292 23 7.88% 23 0 0 7.88% 0% 0%
VIZINIGIRI (212743) 499 45 9.02% 43 2 0 8.62% 0.4% 0%