House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : VISAKHAPATANAM (520) >> Block : PARAVADA (5611)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
BHARINIKAM (235456) 388 55 14.18% 52 3 0 13.4% 0.77% 0%
CHEEPURUPALLE(WEST) (235457) 2166 111 5.12% 36 60 15 1.66% 2.77% 0.69%
EDULAPAKA BONANGI (235458) 581 12 2.07% 12 0 0 2.07% 0% 0%
GORLIVANI PALEM (235478) 581 12 2.07% 12 0 0 2.07% 0% 0%
KALAPAKA (235479) 722 30 4.16% 28 2 0 3.88% 0.28% 0%
KANNURU (235480) 498 23 4.62% 22 0 1 4.42% 0% 0.2%
MUTYALAMMAPALEM (235482) 1453 17 1.17% 17 0 0 1.17% 0% 0%
NAIDUPALEM (235483) 1453 17 1.17% 17 0 0 1.17% 0% 0%
PARAVADA (235484) 1658 67 4.04% 48 18 1 2.9% 1.09% 0.06%
PAYAKARAO BONANGI (235485) 586 28 4.78% 27 1 0 4.61% 0.17% 0%
PEDAMUSIDIVADA (235486) 642 60 9.35% 56 1 3 8.72% 0.16% 0.47%
RAVADA (235487) 982 30 3.05% 24 4 2 2.44% 0.41% 0.2%
THANAM (235490) 1002 40 3.99% 36 4 0 3.59% 0.4% 0%
VENNELAPALEM (235491) 1658 67 4.04% 48 18 1 2.9% 1.09% 0.06%