House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : VISAKHAPATANAM (520) >> Block : KASIMKOTA (5599)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ADDAM (235289) 149 4 2.68% 4 0 0 2.68% 0% 0%
AMMENSAHEBPETA (235290) 606 15 2.48% 15 0 0 2.48% 0% 0%
ATCHERLA (235291) 646 65 10.06% 63 1 1 9.75% 0.15% 0.15%
BAYYAVARAM (235292) 1814 16 0.88% 11 5 0 0.61% 0.28% 0%
BUTCHAIAH PETA (235293) 1082 49 4.53% 47 2 0 4.34% 0.18% 0%
CHARAKAM (235294) 251 15 5.98% 15 0 0 5.98% 0% 0%
CHINTALAPALEM (235295) 433 56 12.93% 55 1 0 12.7% 0.23% 0%
E.CHOWDUVADA (235296) 591 20 3.38% 20 0 0 3.38% 0% 0%
G.BHEEMAVARAM (235297) 484 8 1.65% 8 0 0 1.65% 0% 0%
GOBBURU (235298) 70 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
JAMADULLA PALEM (235299) 1814 16 0.88% 11 5 0 0.61% 0.28% 0%
KASIMKOTA (235300) 3524 299 8.48% 252 46 1 7.15% 1.31% 0.03%
KOTHAPALLE (235301) 420 26 6.19% 23 3 0 5.48% 0.71% 0%
NOTALAGUNTAPALEM (235302) 610 30 4.92% 29 1 0 4.75% 0.16% 0%
PARAVADA PALEM (235303) 1082 49 4.53% 47 2 0 4.34% 0.18% 0%
PERANTALAPALEM (235304) 375 30 8% 28 2 0 7.47% 0.53% 0%
SOMAVARAM (235305) 435 28 6.44% 27 1 0 6.21% 0.23% 0%
SUNDARAYYAPETA (235306) 383 19 4.96% 19 0 0 4.96% 0% 0%
TALLAPALEM (235307) 1101 25 2.27% 24 1 0 2.18% 0.09% 0%
TEGADA (235308) 447 36 8.05% 34 2 0 7.61% 0.45% 0%
THEEDA (235309) 640 33 5.16% 32 1 0 5% 0.16% 0%
UGGINAPALEM (235310) 1082 49 4.53% 47 2 0 4.34% 0.18% 0%
VEDURUPARTHI (235311) 552 9 1.63% 9 0 0 1.63% 0% 0%
VISSANNA PETA (235312) 1814 16 0.88% 11 5 0 0.61% 0.28% 0%
YENUGUTUNI (235313) 376 22 5.85% 22 0 0 5.85% 0% 0%
ZATTAPUREDDITUNI (235314) 775 93 12% 91 2 0 11.74% 0.26% 0%