House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : VISAKHAPATANAM (520) >> Block : BHEEMUNIPATNAM (5586)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
AMANAM (211771) 772 21 2.72% 21 0 0 2.72% 0% 0%
ANNAVARAM (211772) 782 18 2.3% 16 1 1 2.05% 0.13% 0.13%
BODAMETTAPALEM (211773) 184 19 10.33% 19 0 0 10.33% 0% 0%
CHEPALUPPADA (211774) 1418 26 1.83% 25 1 0 1.76% 0.07% 0%
CHIPPADA (211775) 2196 44 2% 40 4 0 1.82% 0.18% 0%
DAKAMARRI (211776) 1206 61 5.06% 60 0 1 4.98% 0% 0.08%
J.V. AGARAHARAM (211777) 649 17 2.62% 6 1 10 0.92% 0.15% 1.54%
KAPULUPPADA (211779) 1842 62 3.37% 59 3 0 3.2% 0.16% 0%
LAXMIPURAM (211780) 158 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
MAJJIVALASA (211782) 1202 71 5.91% 68 2 1 5.66% 0.17% 0.08%
MULAKUDDU (211783) 1007 169 16.78% 164 5 0 16.29% 0.5% 0%
NAGARAPALEM (211784) 495 21 4.24% 21 0 0 4.24% 0% 0%
NARAYANARAJUPETA (211785) 150 4 2.67% 4 0 0 2.67% 0% 0%
NIDIGATTU (211786) 996 160 16.06% 154 6 0 15.46% 0.6% 0%
SINGANABANDA (211789) 718 27 3.76% 24 3 0 3.34% 0.42% 0%
TALLAVALASA (211790) 1521 167 10.98% 153 14 0 10.06% 0.92% 0%
TATITURU (211791) 953 67 7.03% 65 1 1 6.82% 0.1% 0.1%