House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : SPSR NELLORE (515) >> Block : VINJAMUR (5417)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ARAVEETI KISTHIPURAM (209173) 396 63 15.91% 63 0 0 15.91% 0% 0%
BUKKA PURAM (209174) 565 75 13.27% 74 1 0 13.1% 0.18% 0%
CHAKALI KONDA (209175) 749 81 10.81% 81 0 0 10.81% 0% 0%
GUNDEMADAKALA (209176) 564 112 19.86% 112 0 0 19.86% 0% 0%
JANARDHANAPURAM (209177) 175 93 53.14% 93 0 0 53.14% 0% 0%
KATEPALLE (209182) 702 76 10.83% 72 4 0 10.26% 0.57% 0%
NALLA GONDA (209178) 493 48 9.74% 42 6 0 8.52% 1.22% 0%
NANDIGUNTA (209179) 253 54 21.34% 52 2 0 20.55% 0.79% 0%
RAVIPADU (209180) 175 38 21.71% 38 0 0 21.71% 0% 0%
SANKA VARAM (209181) 326 53 16.26% 53 0 0 16.26% 0% 0%
UTUKUR (209183) 514 161 31.32% 159 2 0 30.93% 0.39% 0%
VINJAMUR (209184) 4514 482 10.68% 460 22 0 10.19% 0.49% 0%