House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : SPSR NELLORE (515) >> Block : OZILI (5401)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ARIMANI PADU (208832) 666 52 7.81% 52 0 0 7.81% 0% 0%
ATHIVARAM (208833) 477 125 26.21% 124 1 0 26% 0.21% 0%
BATLAKANUPURU (208834) 338 33 9.76% 32 1 0 9.47% 0.3% 0%
BHUVANAGIRI PALLEM (208835) 233 46 19.74% 46 0 0 19.74% 0% 0%
CHILLA MANU CHENU (208836) 303 75 24.75% 74 1 0 24.42% 0.33% 0%
GRADDA GUNTA (208837) 522 106 20.31% 105 1 0 20.11% 0.19% 0%
GURRAM KONDA (208838) 235 79 33.62% 78 0 1 33.19% 0% 0.43%
INUGUNTA (208839) 457 157 34.35% 152 4 1 33.26% 0.88% 0.22%
KARABALLAVOLU (208840) 289 79 27.34% 79 0 0 27.34% 0% 0%
KONDA VALLI PADU (208841) 271 64 23.62% 61 2 1 22.51% 0.74% 0.37%
KOTHA CHERUVU (208842) 131 48 36.64% 48 0 0 36.64% 0% 0%
KUNDAM (208843) 218 27 12.39% 27 0 0 12.39% 0% 0%
KURUGONDA (208844) 1066 434 40.71% 427 6 1 40.06% 0.56% 0.09%
MACHAVARAM (208845) 58 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
MANA MALA (208846) 342 65 19.01% 65 0 0 19.01% 0% 0%
MANAVALI (208847) 278 110 39.57% 110 0 0 39.57% 0% 0%
MUMMAYA PALEM (208848) 230 67 29.13% 67 0 0 29.13% 0% 0%
NEMALLA PUDU (208849) 256 53 20.7% 53 0 0 20.7% 0% 0%
OZILI (208850) 763 144 18.87% 136 5 0 17.82% 0.66% 0%
PEDDA PARIYA (208851) 376 122 32.45% 118 4 0 31.38% 1.06% 0%
PUNNEPALLI (208852) 387 9 2.33% 7 2 0 1.81% 0.52% 0%
RACHA PALEM (208853) 313 71 22.68% 70 1 0 22.36% 0.32% 0%
RAVI PADU (208854) 225 66 29.33% 65 1 0 28.89% 0.44% 0%
SAGUTURU (208855) 455 77 16.92% 77 0 0 16.92% 0% 0%
THIRUMALA PUDI (208856) 191 76 39.79% 75 1 0 39.27% 0.52% 0%
VENKATA REDDY PALEM (208857) 538 125 23.23% 118 1 5 21.93% 0.19% 0.93%