House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : SPSR NELLORE (515) >> Block : KODAVALUR (5392)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ALLURPADU (208651) 438 174 39.73% 172 2 0 39.27% 0.46% 0%
BASAVAYAPALEM (208652) 272 107 39.34% 105 2 0 38.6% 0.74% 0%
BODDUVARIPALEM (208653) 1149 571 49.7% 546 16 7 47.52% 1.39% 0.61%
DAKSHINA HARIJANA WADA (208667) 1149 571 49.7% 546 16 7 47.52% 1.39% 0.61%
DAMEGUNTA (208654) 386 124 32.12% 124 0 0 32.12% 0% 0%
GANDAVARAM (208655) 1471 348 23.66% 302 2 4 20.53% 0.14% 0.27%
GANDAVARAM SOUTH (208668) 1471 348 23.66% 302 2 4 20.53% 0.14% 0.27%
GUNDALAMMA PALEM (208656) 367 89 24.25% 78 9 0 21.25% 2.45% 0%
KAMMAPALEM (208657) 1149 571 49.7% 546 16 7 47.52% 1.39% 0.61%
KODAVALUR (208658) 1156 482 41.7% 470 5 2 40.66% 0.43% 0.17%
KOTHAVANGALLU (208659) 1118 308 27.55% 307 1 0 27.46% 0.09% 0%
MANEGUNTAPADU (208660) 195 41 21.03% 41 0 0 21.03% 0% 0%
MIKKILIMPETA (208661) 2263 593 26.2% 489 22 1 21.61% 0.97% 0.04%
NAIDU PALEM (208662) 332 118 35.54% 116 1 1 34.94% 0.3% 0.3%
NORTH RAJUPALEM (208663) 1779 691 38.84% 610 44 2 34.29% 2.47% 0.11%
PEYYALAPALEM (208664) 1471 348 23.66% 302 2 4 20.53% 0.14% 0.27%
RAGADICHALIKA (208665) 1536 279 18.16% 267 3 1 17.38% 0.2% 0.07%
RAMANNAPALEM (208666) 456 123 26.97% 88 0 35 19.3% 0% 7.68%
TALAMANCHI (208669) 1536 279 18.16% 267 3 1 17.38% 0.2% 0.07%
VENKANANAPURAM (208670) 174 92 52.87% 92 0 0 52.87% 0% 0%
YELLAYAPALEM (208671) 2263 593 26.2% 489 22 1 21.61% 0.97% 0.04%