House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : SPSR NELLORE (515) >> Block : KAVALI (5391)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
AMUDALADINNE (208630) 449 26 5.79% 26 0 0 5.79% 0% 0%
ANEMADUGU (208631) 860 225 26.16% 225 0 0 26.16% 0% 0%
ANNAGARIPALEM (208632) 4047 461 11.39% 453 7 0 11.19% 0.17% 0%
CHALAMCHARLA (208634) 771 211 27.37% 198 3 0 25.68% 0.39% 0%
CHENCHUGANIPALEM (208635) 3624 917 25.3% 907 9 1 25.03% 0.25% 0.03%
CHENNAYA PALEM (208636) 1315 170 12.93% 169 1 0 12.85% 0.08% 0%
CHOWDARIPALEM (208637) 802 288 35.91% 288 0 0 35.91% 0% 0%
GOWRAVARAM (208638) 882 304 34.47% 303 0 0 34.35% 0% 0%
KOTHAPALLI (208639) 472 128 27.12% 116 9 3 24.58% 1.91% 0.64%
LAXMIPURAM (208640) 771 211 27.37% 198 3 0 25.68% 0.39% 0%
MANNANGIDENNI (208642) 430 149 34.65% 149 0 0 34.65% 0% 0%
PEDDA PATTAPU PALEM (208644) 1315 170 12.93% 169 1 0 12.85% 0.08% 0%
RAJUVARICHINTALAPALEM (208645) 455 318 69.89% 234 80 1 51.43% 17.58% 0.22%
RUDHRAKOTA (208646) 1137 297 26.12% 289 6 0 25.42% 0.53% 0%
SARVAYAPALEM (208647) 733 104 14.19% 98 1 0 13.37% 0.14% 0%
SIRIPURAM (208648) 2383 444 18.63% 432 8 1 18.13% 0.34% 0.04%
TALLAPALEM (208649) 1397 662 47.39% 661 1 0 47.32% 0.07% 0%
THUMMALAPENTA (208650) 4047 461 11.39% 453 7 0 11.19% 0.17% 0%