House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : SPSR NELLORE (515) >> Block : JALADANKI (5388)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ANNAVARAM (208572) 918 262 28.54% 253 8 1 27.56% 0.87% 0.11%
BRAHMANAKRAKA (208573) 2682 730 27.22% 718 11 0 26.77% 0.41% 0%
CHAMADALA (208574) 1262 274 21.71% 270 4 0 21.39% 0.32% 0%
CHINAKRAKA (208575) 783 282 36.02% 280 0 0 35.76% 0% 0%
CHOWDAVARAM (208576) 348 68 19.54% 63 5 0 18.1% 1.44% 0%
GATTUPALLE (208577) 1197 416 34.75% 414 2 0 34.59% 0.17% 0%
GOPANNAPALEM (208578) 2634 446 16.93% 444 2 0 16.86% 0.08% 0%
JALADANKI (208579) 2634 446 16.93% 444 2 0 16.86% 0.08% 0%
JAMALLAPALEM (208580) 600 282 47% 277 5 0 46.17% 0.83% 0%
KAMMAVARIPALEM (208581) 2682 730 27.22% 718 11 0 26.77% 0.41% 0%
KESAVARAM (208582) 584 123 21.06% 118 5 0 20.21% 0.86% 0%
KOTHAPALEM (208583) 715 172 24.06% 172 0 0 24.06% 0% 0%
KRISHNAMPADU (208584) 318 76 23.9% 76 0 0 23.9% 0% 0%
L.R.AGRAHARAM (208585) 2634 446 16.93% 444 2 0 16.86% 0.08% 0%
RAMAVARAPADU (257907) 1197 416 34.75% 414 2 0 34.59% 0.17% 0%
SAMAVARAPADU (208586) 715 172 24.06% 172 0 0 24.06% 0% 0%
VEMULAPADU (208587) 909 301 33.11% 299 0 0 32.89% 0% 0%