House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : SPSR NELLORE (515) >> Block : DAGADARTHI (5382)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ANANTHAVARAM (208450) 377 100 26.53% 100 0 0 26.53% 0% 0%
BODAGUDIPADU (208451) 437 93 21.28% 93 0 0 21.28% 0% 0%
CHENNUR (208452) 1169 359 30.71% 358 1 0 30.62% 0.09% 0%
CHOWTAPUTHEDU (208453) 244 47 19.26% 47 0 0 19.26% 0% 0%
DAGADARTHI (208454) 1442 224 15.53% 222 2 0 15.4% 0.14% 0%
DAMAVARAM (208455) 776 107 13.79% 102 5 0 13.14% 0.64% 0%
DHARAMAVARAM (208456) 681 122 17.91% 117 4 0 17.18% 0.59% 0%
DUNDIGAM (208457) 363 67 18.46% 67 0 0 18.46% 0% 0%
K.K.GUNTA (208458) 420 112 26.67% 110 1 0 26.19% 0.24% 0%
KATRAYAPADU (208459) 343 84 24.49% 84 0 0 24.49% 0% 0%
MANUBOLUPADU (208460) 527 110 20.87% 106 3 0 20.11% 0.57% 0%
PEDAPUTHEDU (208461) 1134 456 40.21% 448 7 1 39.51% 0.62% 0.09%
RANGASAMUDRAM (208462) 335 69 20.6% 67 1 1 20% 0.3% 0.3%
TADAKALUR (208463) 1442 224 15.53% 222 2 0 15.4% 0.14% 0%
THIRUVEDHIPADU (208464) 129 34 26.36% 34 0 0 26.36% 0% 0%
THURIMERLA (208465) 698 146 20.92% 146 0 0 20.92% 0% 0%
UCHAGUNTAPALEM (208466) 177 41 23.16% 41 0 0 23.16% 0% 0%
ULAVA PALLA (208467) 468 138 29.49% 132 6 0 28.21% 1.28% 0%
VELIPODU (208468) 504 11 2.18% 11 0 0 2.18% 0% 0%
YELAMANCHI PADU (208469) 185 19 10.27% 19 0 0 10.27% 0% 0%