House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : SPSR NELLORE (515) >> Block : BOGOLE (5377)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
A.B. KANDRIKA (208350) 998 215 21.54% 213 2 0 21.34% 0.2% 0%
ALLIMADUGU (208351) 659 316 47.95% 312 2 2 47.34% 0.3% 0.3%
BITRAGUNTA (208353) 931 312 33.51% 312 0 0 33.51% 0% 0%
BOGOLE (208354) 3259 962 29.52% 954 8 0 29.27% 0.25% 0%
CHENARAUNIPALEM (208355) 2903 270 9.3% 270 0 0 9.3% 0% 0%
J.P. GUDUR (208356) 998 215 21.54% 213 2 0 21.34% 0.2% 0%
JUVVALADINNE (208357) 2851 269 9.44% 269 0 0 9.44% 0% 0%
KOVURUPALLI (208358) 1755 639 36.41% 599 40 0 34.13% 2.28% 0%
MUNGAMURU (208359) 709 186 26.23% 186 0 0 26.23% 0% 0%
NAGULAVARAM (208360) 3259 962 29.52% 954 8 0 29.27% 0.25% 0%
SUNDARAGIRIVARI. KANDRIKA (208352) 998 215 21.54% 213 2 0 21.34% 0.2% 0%
SV PALEM (208361) 491 67 13.65% 67 0 0 13.65% 0% 0%
THALLURU (208362) 589 221 37.52% 221 0 0 37.52% 0% 0%
UMAMAHESWARAPURAM (208363) 161 91 56.52% 91 0 0 56.52% 0% 0%
V.N.R PET (208364) 1755 639 36.41% 599 40 0 34.13% 2.28% 0%
YENUGULA BAVI (208365) 2851 269 9.44% 269 0 0 9.44% 0% 0%